m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-13 , 15:33:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdriana Sędzimierz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal410
- telefon(0-22)545-72-24
- emailasedzimierz@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa dwóch peronów przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch peronów przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy w Warszawie.
Zakres robót obejmuje:
1)rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej,
2)rozebranie istniejącej wyspy,
3)rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
4)rozebranie krawężników betonowych,
5)rozebranie obrzeży betonowych,
6)wykonanie koryta pod chodnik azyl i zjazd,
7)roboty ziemne,
8)regulację wysokościową włazów studni telekomunikacyjnej,
9)wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej z cementem,
10)wbudowanie nowych obrzeży betonowych i krawężników betonowych na ławie betonowej,
11)ułożenie warstwy ścieralnej na chodnikach z płyt betonowych 50x50x7,
12)ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na azylu i zjeździe,
13)zniesienie barier architektonicznych poprzez wykonanie obniżonych krawężników w miejscu przejść dla pieszych oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie budowlano-wykonawczym „Budowa peronów przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowej i Sarabandy w Warszawie” autorstwa firmy TRAFFIC Pracownia Projektowa.
1.Opis stanu istniejącego:
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie na działkach o nr ew.: 1/2 z obrębu
1-09-39, 26/1 z obrębu 1-09-41, 31/3 z obrębu 1-09-50, 69/1 i69/6 z obrębu 1-09-51.
Ulica Baletowa jest drogą powiatową klasy L, o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, po której poruszają się autobusy komunikacji miejskiej ZDM.
2.Dodatkowe wytyczne i informacje dot. zamówienia:
1)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
2)Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację.
3)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
5)Warunek, o którym mowa w ust. 4 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty brukarskie.
6)Szczegółowy opis obowiązków wynikających z klauzul społecznych znajduje się we wzorze umowy.
7)Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in. pozwolenia administracyjne, dziennik budowy/robót, odbiory częściowe i końcowe, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do eksploatacji, rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie ewentualnie wystąpiły w toku prac. Dokumentacja powykonawcza obejmuje również wykonanie kompleksowej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe)
Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem Wykonawcy – należy ją zgłosić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
Dokumentację powykonawczą Wykonawca złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.
8)Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie i ingerencji (tj. zieleń) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy oraz:
a)wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
b)Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8a do SIWZ, która będzie załącznikiem nr 2 do umowy;
c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8b do SIWZ, która będzie załącznikiem nr 3 do umowy;
d)Przedmiar robót – załącznik nr 8c do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. ZAMÓWIENIA PODOBNE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych

2. ZMIANY UMOWY
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ w niżej wymienionym zakresie:

§ 14 Zmiana umowy
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, wyłącznie na zasadach określonych poniżej, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy dotyczące:
1)przedmiotu umowy , w następujących przypadkach:
a.wystąpienie robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w SIWZ,
b.gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
c.rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy.
2)terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a.jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów wskazanych w umowie, w tym terminu zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b.wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c.gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e.jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f.z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
g.zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
-o charakterze niezależnym od Stron,
-którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
-którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
3)wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wyniku zmiany przedmiotu umowy zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1,
4)osób o których mowa w § 6 umowy, w szczególności zmianę osób, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób o których mowa w § 6 ust. 2 umowy odbywać się będzie wg następujących zasad:
a.Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany danej osoby, zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany;
b.Najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających ocenę spełnienia przez daną osobę wymagań zawartych w SIWZ,
c.Zamawiający najpóźniej w ciągu 5 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni lub wskazanie innej osoby spełniającej niezbędne wymagania;
d.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów, termin o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 4 lit. c umowy liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby.
5)numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4.Jeżeli zmiana Umowy, dokonana w oparciu o art. 144 ustawy PZP wiąże się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg następujących zasad:
1)Za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilość robót na podstawie przedmiaru – sporządzone wyliczenie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.
2)Jeżeli roboty nie występowały w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych – to kosztorys na roboty dodatkowe w całości zostanie sporządzony na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR) a ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnienie z Zamawiającym cen rynkowych.
5.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP termin zostanie przedłużony o okres niezbędny do wykonania zleconych prac projektowych lub robót budowlanych.


3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa,
tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

• Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.


4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert oraz otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w .
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Zamawiający nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.11.27.10-5
45.23.32.20-8
45.23.32.90-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 ,00
złotych brutto obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej.
¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w
sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony. 2) dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw,
z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020.1333).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
13.11.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf420d6f-075f-4e80-8750-07e80f0683e9
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf420d6f-075f-4e80-8750-07e80f0683e9 7/16
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
9.2 SIWZ: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Dla
wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a) SIWZ. Uwaga! Forma w jakiej
należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.1. SIWZ. a) Wypełnionego elektronicznego formularza
ofertowego dostępnego i generowanego poprzez Platformę b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w
innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień
składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w
przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np.
pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: •
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1.1) lit.
f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.1) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 2) Dla wykonawców składających ofertę w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b) SIWZ . Uwaga!
Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.2. SIWZ. a) wypełnionego Formularza
oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w
innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień
składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w
przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np.
pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: •
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. f)
SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.2) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania
(zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty
zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż
oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający
dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki
cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pod
warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa: 􀀀 opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
notariusza - w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a), lub 􀀀 oryginał
pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie - w przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w pkt.
3.3) lit. b), powinien był załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: • postępowania o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, • wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, • ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa
musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany
podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i
podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na
podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1) lit. c), 10.1.2) lit. c) i 10.2) SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa
indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż
wymienione w pkt. 12.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich
Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |