m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-16 , 14:20:55
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
- adresKolska 2/4, 01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 838 89 71
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat.sodon@idsl.pl
- adres internetowyhttp://sodon.bip.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marcin Lesicki (kontakt)
- adresStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22)8388407
- emailm.lesicki@sodon.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDaniel Witkowski
- adresStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22)8388407
- emaild.witkowski@sodon.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
- lokal20
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na część VI zadań
Zadanie IV- szacunkowo–183 dyżury dzienne; 183 dyżury nocne
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas pracy jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny grafik dyżurów przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę.
6. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisujących stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON,
z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do SOdON,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do SOdON,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) świadczenia usług medycznych na rzecz osób przyjętych do DPCA, sporządzania
i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
 przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
 przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
 ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych (zwany dalej SOdON), ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)85.12.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział V– WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunkiem niezbędnym w zakresie kwalifikacji i uprawnień (bądź w zakresie dysponowanym personelem) jest posiadanie dyplomu lekarza lub felczera zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.).
3. Poza warunkiem określonym w ust. 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać:
 aktualne na dzień otwarcia ofert orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy,
 zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
 zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera,
 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości kwoty określonej w odrębnych przepisach, obejmującego odszkodowanie za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń medycznych lub zaniechaniem udzielania tych świadczeń,
 inne wymagane dokumenty, określone przez Komisję Przetargową oraz w Ogłoszeniu.
4. Wykonawcy, którzy wykażą podstawę do dysponowania osobą/ osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie wskazane w ust. od 1 do 3 niniejszego rozdziału.
5. Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tą osobą i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia.

Rozdział VI –WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy:
– podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 1; 2; 3; 4; 8 Pzp – do potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia – oświadczeniem załącznik nr 1 (składanym do oferty) do Ogłoszenia,
– spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V ust. 1 i 2 – do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu– oświadczeniem składanym do oferty – załącznik nr 2 do Ogłoszenia złożony z ofertą.
– podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 – do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oświadczeniem składanym w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji „z otwarcia ofert” – załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

2. Zgodnie z Art. 24. ust.1 Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
,,12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495, 2251),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3. Zgodnie z Art. 24. ust.7 Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b. w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp,
c. w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Ustawy Pzp,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Ponadto, z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1. Zgodnie z Art. 24. ust.5 pkt 1,2,3,4,8 Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
,,1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”

Rozdział VII – WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które muszą myć złożone wraz z ofertą (wypełnione i podpisane przez Wykonawcę) :
1) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera;
2) dyplom lekarza lub felczera;
3) orzeczenie lekarskie lekarza w zakresie medycyny pracy;
4) załącznik 1 do Ogłoszenia (załączony do oferty);
5) załącznik 2 do Ogłoszenia (załączony do oferty);
6) formularz oferty – załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
7) wykaz osób - załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
8) pisemne potwierdzenie podpisane przez podmiot na którego rzecz Wykonawca świadczył w okresie ostatnich 2 lat usługi medyczne jako felczer lub lekarz, a usługi medyczne świadczone były zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) oraz zasadami sztuki medycznej;
9) wzór umowy parafowany przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;
10) W celu potwierdzenia spełniania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIV ust. 2-4 Ogłoszenia, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobligowani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
 dokumentacji potwierdzającej ilość lat pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w Izbie Wytrzeźwień lub/i w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe) jako felczer lub lekarz (liczone w pełnych latach),
 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie specjalizacji z następujących dziedzin: medycyna ratunkowa, anestezjologia, toksykologia bądź psychiatria.
11) w terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie protokołu o otwarciu ofert ze wskazaniem najkorzystniejszych ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) wszyscy wykonawcy biorący udział w postepowaniu zobowiązani są do złożenia w siedzibie Zamawiającego załącznik 3 do Ogłoszenia.

UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej):
– pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
– pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (skan oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
– Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
a) Zgodnie z art. 25a 1 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1.
Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający może (zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp.) na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VIII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wadium.

Rozdział IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Rozdział X – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez Wykonawców oferty, zmiany oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, złożone zostać muszą w formie pisemnej – oryginały i/lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
2. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający wymaga aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania
prowadzona była w języku polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, Zamawiający udostępni na stronie internetowej, której adres podany został w ogłoszeniu.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, której adres podany został w ogłoszeniu.
7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej (bez użycia audio i video), w miejscu świadczenia usług, tj. w siedzibie Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Kolskiej 2/4 w Warszawie, w dniu 15 września 2020 r. w godzinach 11:00-13:00.
8. Osobami upoważnionymi do kontaktu są :
– w sprawach merytorycznych: Daniel Witkowski (+48) 22 8388407 w godz. 9:00-15:00, mail: d.witkowski@sodon.pl
– w sprawach formalnych związanych z postępowaniem: Marcin Lesicki (+48) 22 8388407 w godz. 7:00-15:00, mail: m.lesicki@sodon.pl.

Rozdział XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta składa się z załączników podanych w Rozdział VII ust. 1 Ogłoszenia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (skan oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
5. Wymagania formalne dotyczące oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko
jedna cena.
b) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim.
c) Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
d) W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje „Cenę oferty” w „Formularzu oferty” – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. „Cena oferty” musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku).
4. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; powierzenia Wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający może zwrócić się o udzielnie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena
oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do podatku od towarów i usług towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na
Wykonawcy.
10. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział XV – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
dokumentów wymaganych przepisami prawa w szczególności:
a) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między Wykonawcami występującymi wspólnie,
b) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorstw,
c) na potwierdzenie posiadania tytułu lekarza / felczera zobowiązany jest dostarczyć odpis dyplomu,
d) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz.866);

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Rozdziale XII lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
3. Niespełnienie warunków udziału określonych w Rozdziale V Ogłoszenia oraz nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (a jego oferta zostanie wówczas odrzucona).
4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych z siedzibą przy ulicy Kolskiej 2/4 w Warszawie;
 kontakt do inspektora danych osobowych w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kontakt mail: iod@sodon.pl *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na potrzeby postępowania pn. ,, ,,Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.” Nr sprawy: DPC.3130.47.2020.DWI;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu świadczenia usługi tj. w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa w Sekretariacie (pok. nr 1) do dnia 30 listopada 2020r. do godziny 10:00.
2. Koperta opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:
Wykonawca …………………..
,,Oferta na ,,Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie
od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.”
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
z dopiskiem:
Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2020r. godz. 11:00
(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert )
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) –
o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Sali Konferencyjnej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)30 %
Posiadanie specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii, toksykologii, psychiatrii5 %
Praca w Izbie Wytrzeźwień 5 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://sodon.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/2020/default.htm
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-11-30, 11:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Sali
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |