m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-16 , 15:10:36
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- adres6-go Sierpnia , 02-843 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 643 26 15
- faks(0-22) 643 26 15
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.woik.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kurys
- adresWarszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 6-go Sierpnia , 02-843 Warszawa
- lokal8D
- telefon(0-22) 643-26-15
- emailanna.kurys@woik.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kurys
- adresWarszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 6-go Sierpnia , 02-843 Warszawa
- lokal8D
- telefon(0-22) 643-26-15
- emailanna.kurys@woik.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaWarszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 6-go Sierpnia , 02-843 Warszawa
- lokal6D
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznej ochrony osób i mienia w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
wykonawca przedstawi koncesję wydaną przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej stałej lub doraźnej.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub
finansowej złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na
sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania podmiotu udostępniającego powinien wynikać zakres dostępnych wykonawców zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot będzie realizował zamówienie.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), tj. zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – według Załącznika nr 8 do SIWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia.
Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ lub nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
Zamawiający przewiduje stosowanie zasad określonych w ustawie Pzp w zakresie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.

Wymogi wobec Wykonawcy:
) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł po-rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Osoby przewidziane do wykonywania usługi posiadać powinny wymagane uprawnienia dla pracownika ochrony oraz zaświadczenie, że nie były karane.

Wymogi techniczne:
•przycisk antynapadowy (alarmowy) którego naciśniecie w sytuacji zagrożenia powoduje przeslanie sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy i wezwanie grupy interwencyjnej
•system stałego odbierania i przechowywania sygnałów otrzymanych z rejestratora dokonywanych obchodów.

Inne:
Możliwe jest udzielenie przez Zamawiającego zaliczki w kwocie do 60.000 zł brutto. Czy zaliczka zostanie udzielona i w jakiej wysokości zależy od wprowadzenia przez Radę m.st. Warszawy wnioskowanych przez Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050. O udzieleniu zaliczki i jej wysokości Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i któremu zostanie udzielona zaliczka, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 48 1030 1508 0000 0005 5110 0049. W tytule przelewu należy wpisać ”Zabezpieczenie zwrotu zaliczki umowa nr …”.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego.
Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie udzielonej zaliczki – sumy gwarancyjnej. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego zestawienia realizacji usługi dotyczącego ostatniego miesiąca, w którym Wykonawca realizował zamówienie w ramach udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie wniesione w ww. formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Zabezpieczenie będzie zgodne ze wzorem zabezpieczenia zwrotu zaliczki stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia wykonywania usługi dotyczącego ostatniego miesiąca, w którym Wykonawca realizował zamówienie w ramach udzielonej zaliczki.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie wykonawcy w zakresie usług objętych zamówieniem20 %
Termin płatności20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-11-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://woik.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/default.htm
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-11-30, 09:30, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |