m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-17 , 13:42:03
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- e-mailsekretariat@zozbialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawa szczepionek”
Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Rozdziale III SIWZ i w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)33.65.16.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)ponizej 214000 Euro

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1część 10,00
2część 20,00
3część 30,00
4część 40,00
5część 50,00
6część 60,00
7część 70,00
8część 80,00
9cześć 90,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji (od daty złożenia zamówienia)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zozbialoleka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-18, 09:15, w siedzibie Zamawiającego SPZOZ Warszawa – Białołęka ul. Milenijna 4; 03-125 Warszawa - Pokój nr 146 oraz poprzez platform
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |