m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-17 , 15:44:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych.
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych:
Zamierzenie 1: Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w budynkach, lokalach mieszkalnych oraz budowlach i obiektach małej architektury związanych z budynkami mieszkalnymi w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez ZGN Bielany
Zamierzenie 2: Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w budynkach z lokalami użytkowymi oraz budowlach i obiektach małej architektury związanych z budynkami użytkowymi w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez ZGN Bielany
Zamierzenie 3: Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w budynku będącym siedzibą ZGN Bielany
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
— Zał. 1a - 2021-22 wykaz bud mieszk 100%
— Zał. 1b - 2021-22 wykaz lok kom mieszk uż i garaży w bud w obcym
— Zał. 1c - 2021-22 wykaz pawilony użytki 100%
— Zał. 1d - 2021-22 wykaz zespoły garaży i boksów 100% i wspólne
— Zał. 1e - Wykaz terenów
— Zał. 1f - Programie Funkcjonalno-Użytkowym
— Zał. 2 do SIWZ - „Istotne postanowienia umowy”;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.53.00-7
45.41.00.00-7
45.42.00.00-7
45.43.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej:
7.2.1.1. (dwie) roboty budowlane polegających na konserwacji ogólnobudowlanej na łączną kwotę nie mniejszą niż: 200 000 zł.
7.2.1.2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego tj.: Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP
7.2.1.3. Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej dwóch pracowników ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
11.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ (Wykaz robót).
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego robót były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.
11.4.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej dwóch pracowników ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia (Wykaz osób i Oświadczenie o zatrudnieniu).
11.4.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
w postaci stawki roboczogodziny wyrażonej w złotych polskich30 %
w postaci Wskaźnik cenotwórczy ceny w postaci Koszty pośrednie (wyrażony w %)15 %
w postaci Wskaźnik cenotwórczy ceny w postaci zysk (wyrażony w %)15 %
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 20 % (2 osób minimum – 5 osób maksimum)20 %
doświadczenie kierownika: (2 lata minimum-maksimum 20 lat i więcej)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 100
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |