m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 14:19:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Koncepcja zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody "Jezioro Czerniakowskie"
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.25.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania19 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali, co najmniej dwa opracowania z zakresu hydrologii lub gospodarki wodami opadowymi oraz co najmniej jedno opracowanie z zakresu uwarunkowań ekofizjografii dla obszarów o pow. min. 10 ha, położonych na terenach zurbanizowanych;
2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu gospodarki przestrzennej (architekt, urbanista), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole co najmniej dwa uchwalone mpzp lub inne opracowania planistyczne dot. nowych założeń terenów zieleni towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców. Ww. opracowania muszą posiadać w swojej procedurze zrealizowane konsultacje społeczne,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie z zakresu hydrologii oraz doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, opracowywaniem bilansów wodnych i analizą wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej trzy bilanse wodne dla prowadzących wody w sposób ciągły i okresowy koryt cieków naturalnych / kanałów, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych z terenów infrastruktury drogowej i terenów zabudowy mieszkaniowej aglomeracji miejskiej lub zbiornika naturalnego na terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych prognozowanych do roku 2050
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole co najmniej dwie koncepcje programowo – przestrzenne na odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych na obszarach zurbanizowanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, oraz co najmniej jeden projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencji wód,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu architektury krajobrazu, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej trzy opracowania ekofizjograficzne obejmujące swoim zakresem obszar o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców,
e) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu, hydrobiologii słodkowodnej (limonologii), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej trzy opracowania z zakresu hydrobotaniki, hydrozoologii, trofologii wód lub opracowania dotyczące kompleksowej ochrony akwenów wodnych obejmujących swoim zakresem obszar o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 2 ha, położonych na terenach zurbanizowanych, ,

f) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu prawa ochrony środowiska, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, trzy dokumenty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub doradztwa w realizacji trzech procesów inwestycyjnych.

g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej dwie koncepcje programowo – przestrzenne w zakresie budowy, konserwacji, modernizacji rowów, cieków, zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych służących małej retencji, zasilania zbiorników wodnych na obszarach zurbanizowanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha.

h) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zawodzie geologa kategorii IV lub V (hydrogeolog) oraz doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem dokumentacji hydrogeologicznych oraz projektów robót geologicznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej dwie dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne ustalające kierunki przepływu i jakość wód podziemnych oraz projekt sieci monitoringu stanu i jakości wód podziemnych na terenach zurbanizowanych,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: -

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3. ppkt 1;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt III.1.3. ppkt 2

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: --

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ.
b) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
d) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ.
e) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku do SIWZ).
f) Wykaz do kryterium „Termin realizacji zamówienia” - w przypadku zaoferowania skróconego terminu, g) (opcjonalnie, jeżeli Wykonawca chce uzyskać dodatkowe punkty) Wykaz do kryterium „Doświadczenie osób”


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-127/20
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę oraz tylko w jednej, wybranej przez siebie formie (pisemnej albo w postaci elektronicznej).
UWAGA!!! Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758), w przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę w formie pisemnej należy poinformować o tym Zamawiającego do 07.12.2020 r. wysyłając informację na adres e-mail wskazany w pkt. 5.2. SIWZ.
8. Rodzaj procedury: otwarta (przetarg nieograniczony)
9. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł.
10. Otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (wejście od ul. Canaletta), w pok. nr 301 (Sala Konferencyjna), piętro 3, w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 12:30.
Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej rozpocznie się po zakończeniu otwierania ofert w złożonych w formie pisemnej. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 13:00.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Termin realizacji zamówienia10 %
Doświadczenie osób40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69275
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-09 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-09, 13:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |