m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 10:18:02
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Zakup licencji i przedłużenie serwisu oprogramowania CIC firmy Genesys
Opis zamówienia
1.Zakup licencji oraz świadczenie opieki serwisowej dla oprogramowania CIC firmy Genesys, wykorzystywanego przez Urząd m.st. Warszawy

2.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy

5.Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy

6.Zamawiający zastosował procedurę otwartą przyspieszoną
W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną wymagane jest zabezpieczenie dodatkowych licencji umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników I linii Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)72.26.70.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 (trzema) osobami wyznaczonymi do wykonania zamówienia, w tym:
a)co najmniej jedną polskojęzyczną osobą, która posiada certyfikat Interaction Center Certified Engineer;
b)co najmniej jedną polskojęzyczną osobą, która posiada certyfikat Interaction Dialer Certified Enginee;
c)co najmniej jedną polskojęzyczną osobą, która posiada certyfikat Interaction Center Handler Developer

III.2.1. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
d) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

Dokument potwierdzający, że Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem Genesys
w zakresie Pure Connect (wcześniej pod nazwą Interactive Intelligence), posiadającym co najmniej status Bronze z dostawcą oprogramowania (Genesys).

4.Otwarcie ofert jest jawne.
W celu obejrzenia sesji otwarcia wykonawca, w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://zamowienia.um.warszawa.pl lub po zalogowaniu do systemu), uruchomia podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Po uruchomieniu przycisku wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.
W przypadku, gdyby powyższy przycisk nie uruchamiał możliwości podglądu sesji otwarcia ofert, podgląd transmisji dostępny jest, w trakcie jej nadawania, na kanale YouTube BZP pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC27s-hbnPMZVL80z2Sh2pfA

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-08
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69276
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-08 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-08, 13:15, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |