m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 14:22:20
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Skwarek
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal204
- telefon514-823-673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrace będą prowadzone w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m.st. Warszawy oraz w lasach nadzorowanych
Główny przedmiot (CPV)77.23.10.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.20.00.00-2
77.21.14.00-6
77.23.00.00-1
77.21.10.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę na wykonanie prac z zakresu pielęgnacji zieleni leśnej, obejmujących pielęgnację drzew (podkrzesywanie konarów drzew, formowanie koron drzew z podnośnika lub metodą alpinistyczną), o łącznej wartości nie mniejszej niż
400 000,00 zł (załącznik nr 4).

b) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje następującym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
1) pilarka – 1 szt.;
2) pilarka na wysięgniku - 1 szt.;
3) motokosa - 2 szt. ;
4) samochód z wysięgnikiem koszowym o wysięgu min. 28 m – 1szt.;
5) rębak o wydajności co najmniej 10 mp/godz. – 1 szt.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 9 do SIWZ;

c) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
• co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w o państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
• kierownikiem robót z minimum średnim wykształceniem leśnym lub ogrodniczym.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 5 do SIWZ;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.3. będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w ust. 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą.
6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie jednolitego dokumentu („JEDZ”), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia („JEDZ”) w oparciu o elektroniczne narzędzie do wypełniania „JEDZ”, o którym mowa w pkt VII.20 SIWZ z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego w zakładce postępowania pliku w formacie .xml – załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia JEDZ zawarte są w Rozdziale VII SIWZ.
UWAGA: W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca ogranicza się tylko do wypełnienia sekcji α, i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument („JEDZ”), o których mowa w pkt 1.1, dotyczący każdego z tych podmiotów;
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
1.4.5. Dokument, o którym mowa powyżej:
‐ może stanowić zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem,
że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4;
‐ należy sporządzić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Należy dołączyć dowód
potwierdzający, iż osoba podpisująca zobowiązanie była do tego upoważniona
(chyba że takie upoważnienie wynika z innych dokumentów załączonych do
oferty). Zamawiający dopuszcza przekazanie przez Wykonawcę elektronicznej
kopii zobowiązania, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.3 Rozdziału V SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 pkt 3.1. – 3.3. poniżej.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V. pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie niżej wymienionych dokumentów:
2.1 Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.
2.2. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
2.3 Wykaz niezbędnych urządzeń do realizacji zamówienia - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 9 do SIWZ,
2.4 W zakresie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 5 do SIWZ

3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – opracowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 o SIWZ;
3.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – opracowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ;
3.4 Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji (rozpoczęcia interwencji zgodnie z §3 ust. 13 istotnych postanowień umowy - zał. nr 3 do SIWZ) 20 %
Dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym wykorzystywanym do realizacji przedmiotu umowy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-28, 10:15, w budynku LM-W Korkowa 170a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |