m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 15:05:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Ryniec
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon(22) 443 69 73
- emailaryniec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJustyna Merwa
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22)4437002
- emailjmerwa@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal04-12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do OIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.16.00.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, dotyczące posiadania odpowiednich kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu wchodzącego w skład oferty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 zadania polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł każde zadanie (przez zadanie rozumie się zawartą umowę).
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu usług, określonego w pkt 9.1.5 OIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do OIWZ i przedłożonych dokumentów potwierdzających, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonaniem dwóch zadań musi wykazać się jeden z wykonawców.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 6 placówkami znajdującymi się na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, posiadającymi wyodrębnione (wewnątrz lokalu) stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych, w których można odebrać niedoręczoną (awizowaną) przesyłkę, czynnymi od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) min. 8 godzin dziennie, nie krócej jednak niż do godz. 18.00. Placówki Wykonawcy muszą być oznakowane widocznym szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu placówek pocztowych, określonego w pkt 9.1.7 OIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do OIWZ.
3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, tj. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do OIWZ.
Informacje dodatkowe:
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do OIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do OIWZ.
3) Wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z wymaganiami określonymi w poz. 16.2 OIWZ) - załącznik nr 4 do OIWZ.
4) Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo pocztowe.
5) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do OIWZ, wraz z załączeniem dowodów (referencji), potwierdzających, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
6) Dowody dotyczące usług wymienionych w wykazie określonym w poz. 9.1.5, określające, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
3) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Wypełniony i podpisany wykaz placówek będących w dyspozycji Wykonawcy, spełniających warunek określony w poz. 8.2.2 OIWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do OIWZ.
8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
9) W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
Uwaga! Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do wykonania których te zdolności są wymagane.
2. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
1) Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert)
1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) – oryginał.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) Wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w punkcie podawczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, parter – wejście główne do budynku, STANOWISKO nr od 04 do 12, odpowiednio do stanowiska w którym dostępny jest pracownik Urzędu.

UWAGA!
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie zawierające taką informację – zaznaczony wariant pierwszy w polu wyboru – może złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności polegające na doręczaniu i odbieraniu przesyłek do i z siedziby Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane we wzorze umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, o której mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osoby wykonujące bezpośrednio czynności polegające na doręczaniu i odbieraniu przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 5 do OIWZ;
• oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do OIWZ. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w zakresie, zmiany godzin odbioru przesyłek, zmiany adresu placówki nadawczej lub odbiorczej Wykonawcy, zmiany w załączniku nr 4 do Umowy z zachowaniem liczebności placówek, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, która ma wpływ na treść zawartej Umowy;
2) w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym;
3) w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych, powodujących zmianę sposobu wykonania Umowy;
4) w przypadku wystąpienia siły wyższej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-02, 12:00, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |