m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 15:07:34
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Milej
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
- telefon(0-22) 658 19 03
- emailpmilej@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Piotrowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal26
- telefon226581903
- emailapiotrowski@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych, terenach zewnętrznych oraz ciągach pieszych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zgodnie z poniższym podziałem :
Zadanie 1: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii na terenach zewnętrznych;
Zadanie 2: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych;
Zadanie 3: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach;
Zadanie 4: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii na Targowisku Zieleniak, Targowisku Zastępczym oraz Targowisku Mołdawska.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.00.00-2
45.23.32.53-7
45.26.19.00-3
45.31.12.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej - 100 000 zł,
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadających aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji umowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadających aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji umowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadających aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 50 000 zł brutto polegające na remoncie w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
14. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale VII ust.1 SIWZ),
3) poświadczenia wpłaty wadium,
4) w sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z treścią ust. 4-5 Rozdziału V SIWZ).
15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie informacji podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
16. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego nie mniejszą niż 100 000 zł,
5) wykazu robót budowlanych potwierdzającego spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej oraz dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
17. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 0/1 (nie spełnia warunku/spełnia warunek).
18. W sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji20 %
czas reakcji przy zabezpieczeniu awarii20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 10:30, ZGN Ochota, Warszawa ul. Białobrzeska 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |