m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 15:27:49
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresPolna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 825-71-34
- faks(0-22) 825 71 34 wew.600
- e-mailbiuro@osir-polna.pl
- adres internetowyhttp://www.osir-polna.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polna 7A, 00-625 Warszawa
- lokal207
- telefon(0-22) 825 38 60 wew.116
- emailradoslaw.sokol@osir-polna.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Sokół
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polna 7A, 00-625 Warszawa
- lokal207
- telefon(0-22) 825 38 60 wew.116
- emailradoslaw.sokol@osir-polna.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polna 7A, 00-625 Warszawa
- lokal207
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polna 7A, 00-625 Warszawa
- lokal101
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont stacji uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu stacji uzdatniania wody pływalni Ośrodka Sporu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zakres rzeczowy robót w szczególności obejmuje:
1. Demontaż starych szaf oraz dostawa i montaż nowych szaf zasilających – 3szt ( duże szafy elektryczne)
2. Dostawa i montaż nowych przemienników częstotliwości – 7 szt
- 6 sztuk do pomp o mocy 4 kW każda
- 1 sztuka do pompy o mocy 7,5 kW
3. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych ekranowych przewodów zasilających – 7szt
4. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych urządzeń pomiarowo sterujących (pomiar: chlor wolny, chlor ogólny, Ph, Redox) – 3szt
5. Demontaż starego oraz dostawa i montaż nowego urządzenia pomiarowo sterującego (pomiar: chlor ogólny, Ph, Redox) – 1szt
6. Dostawa i montaż nowego urządzenia modułu wizualizującego i archiwizującego – 1 szt
7. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kompletnych stacji dozujących – 11 szt
W tym:
11 nowych pompek dozujących ( 4 szt wykonanie materiałowe NPB, 7 szt wykonanie materiałowe PPB )
- 5 pompek o wydajności 2,1 L/h wykonanie materiałowe PPB
- 1 pompka o wydajności 2,1 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 2 pompki o wydajności 0,74 L/h wykonanie materiałowe PPB
- 2 pompki o wydajności 4,4 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 1 pompka o wydajności 7,1 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 11 nowych zbiorników – 5 sztuk 60 L, 6 sztuk 100L ( zbiorniki do stacji dozujących)
- 11 nowych ssaw - zamknięcia do zbiorników
- 11 nowych inżektorów – wykonane z materiału PVC przyłącze węża 6x12mm, przyłącze do instalacji ½”
- 7 nowych przewodów sterujących
- 7 nowych węży dozujących po 50m – węże dozujące PVC zbrojone rozmiar 12x6 mm
- 4 nowe węże dozujące po 10m – węże dozujące PVC zbrojone rozmiar 12x6 mm
8. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych sterowników regulatorów poziomu wody – 3szt
9. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych sond regulacji poziomu wody – 12 szt
10. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych elektrozaworów – 3 szt
11. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kurków pobierczych – 4 szt
12. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych mocowań do kurków pobierczych – 4 szt
13. Uruchomienie i Oddanie obiegów w pełni sprawnych i gotowych do pracy w zakresie wykonanych usług – 4 sztuki
Prace remontowe prowadzone będą na terenie czynnego obiektu i muszą być tak zorganizowane, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień.
Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
Po zakończeniu prac remontowych należy uporządkować miejsce prac na podbaseniu w obiekcie OSiR Dzielnicy Śródmieście
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać stacja uzdatniania , obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
- zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość
zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót).
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8-10 do SIWZ (OPZ, Dokumentacja projektowa: przedmiar robót + rysunki oraz STWiOR).
3. Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy się skontaktować z kierownikiem obiektu, nr tel. 22 825-38-60 wew.108, kom. 508 833 161 . Zamawiający informuje, że w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na żadne pytania. Ewentualne pytania, które mogą nasunąć się po odbyciu wizji, należy skierować do Zamawiającego na adres e-mail: biuro@osir-polna.pl. W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców Zamawiający opublikuje odpowiedzi na te pytania na stronie internetowej www.osir-polna.pl (zakładka zamówienia publiczne), z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Pzp.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: roboty w zakresie demontażu, montaż instalacji hydraulicznych, prace wykończeniowe.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa §5 Wzoru umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw 00-625 Warszawa, ul. Polna 7a
Główny przedmiot (CPV)45.33.22.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.62.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie stacji uzdatniania wody pływalni , o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda;
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2 do SIWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5.Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja na wykonane roboty40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osir-polna.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-03, 11:00, Sala Konferencyjna (I piętro) OSiR Śródmieście, ul. Polna 7a, 00625 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |