m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-18 , 16:11:35
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLuiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.49.2020.LK
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części (OEM) i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w Formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w Formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w Formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów z określeniem rodzaju zabudowy stanowiący załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie na żądanie Wykonawcy udzielić informacji co do przedstawionego wzoru. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy zostanie ustalony przez koordynatorów i będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części i udzielenia informacji przez Zamawiającego, jednakże nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku możliwości identyfikacji części na podstawie udostępnionego wzoru oraz przekazanych przez Zamawiającego informacji i braku możliwości dostawy części zamiennej, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie dokładnie zadeklarować, do których nadwozi pojazdów oraz jakie dokładnie części i ilości tych części zostaną zakupione. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawmiejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)34.32.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ: 7.3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 7.3.2.1. Wyciąg z katalogu obowiązujący na dzień 18.11.2020 r. zawierający opis, nr katalogowy i cenę części, który potwierdzi nr katalogowy i cenę części wpisaną w Formularzu cenowym. Uwaga: cena w wyciągu z katalogu winna być wyrażona w tej samej walucie, w jakiej Wykonawca określił ceny w Formularzu cenowym.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ: 7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); 11.5. Oferta powinna składać się z: 11.5.1. wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ; 11.5.2. wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ; 11.5.3. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.14.3. SIWZ; 11.5.4. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ. 7.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/19802/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ:
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, z uwzględnieniem pkt 5.2. SIWZ. W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawców ofert i innych dokumentów w postaci elektronicznej Zamawiający dopuszcza ich złożenie w sposób tradycyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.
5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
5.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Złożenie oferty wraz
z załącznikami w postaci elektronicznej Zamawiający dopuszcza tylko
i wyłącznie, gdy zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zostanie złożona za pomocą Platformy (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej,
o którym mowa w pkt 5.2.2.). Zamawiający może komunikować się
z Wykonawcami za pomocą Platformy;
5.2.2. w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 344) innych niż Platforma,
tj. dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, za wyjątkiem ofert, które zgodnie z pkt 5.2.1. SIWZ w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie za pomocą Platformy, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej email: bzp@mpo.com.pl w formie zgodnej z przepisami prawa i postanowieniami SIWZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej;
5.2.3. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020,
poz. 1041 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, z uwzględnieniem postanowień SIWZ.
5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie
na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:
5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc
do obszaru postępowania.
5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami określone zostały w pkt. 5.8 - 5.22 SIWZ.
4.12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części III SIWZ – Formularz oferty części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są znane.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Dokładne informacje dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części VI
SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

9. Oferta wspólna
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony
do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy
i zakresu umocowania pełnomocnika.
9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w formie elektronicznej podpis i poświadczenie
za zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1
i 8 ustawy, w tym celu każdy z członków konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami,
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1., pkt. 7.2. SIWZ każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie.
9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. W przypadku oświadczeń i dokumentów składanych elektronicznie podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
9.10. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
numeracja z ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
4.13. Poufna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. informacje zawarte w wykazie pojazdów, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy. W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. informacji zawartych w wykazie pojazdów Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/Platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, tj. wykazu pojazdów, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Wniosek wraz z zobowiązaniem należy złożyć w oryginale w jednej z form określonych w pkt. 5.2. SIWZ, z uwzględnieniem pkt. 11 SIWZ. Wykonawca może złożyć wniosek o udostępnienie niejawnej części SIWZ, w którejkolwiek dopuszczonej w pkt 5.2.1.-5.2.3. SIWZ formie komunikacji. Zamawiający zaleca, aby ww. wniosek był przekazywany za pomocą Platformy, zgodnie z pkt 5.8.1. SIWZ. Wniosek wraz z zobowiązaniem do zachowania poufności przekazywany Zamawiającemu w formie elektronicznej (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w pkt. 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ) musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, tj. informacji zawartych w wykazie pojazdów. Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, jak również wnioski sformułowane w innej postaci niż na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (jak np. wiadomość mailowa, z której wynika chęć pozyskania przez wykonawcę niejawnej części SIWZ, pismo Wykonawcy w sprawie pozyskania niejawnej części SIWZ itp.) nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca wykonujący działalność objętą przedmiotem zamówienia.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, tj. informacji zawartych w wykazie pojazdów Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/Platformie. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, tj. wykazu pojazdów, zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |