m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-19 , 09:47:18
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Ostrowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Ostrowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń, będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Zamówienie obejmuje wykonanie w okresie dwóch lat usług w zakresie wykonywania w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw niżej wymienionych urządzeń będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis czynności do wykonania: 2.1. 22 (dwadzieścia dwa) comiesięczne przeglądy w czasie trwania 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 11 (jedenaście) w każdym roku trwania umowy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych i elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej: ZGN) i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: DOM Wiśniowa 1. ul. Łowicka 17 – ul. Wiktorska 86 plac zabaw – ogrodzony 2. ul. Jarosława Dąbrowskiego 81 plac zabaw – ogrodzony DOM Polkowska 3. ul. Stępińska 6/8 – ul. Sielecka 3,5,7 plac zabaw – ogrodzony 4. ul. Czerniakowska 127 plac zabaw – ogrodzony 5. ul. Jurija Gagarina 11 – ul. Iwicka 24 plac zabaw – ogrodzony 6. ul. Jurija Gagarina 7 - ul. Czerska 17 plac zabaw – ogrodzony 7. ul. Bernardyńska 4-6 plac zabaw – ogrodzony 8. ul. Powsińska 74 plac zabaw – ogrodzony DOM Wierzbno 9. ul. Wołoska 54 plac zabaw – ogrodzony 10. ul. Abramowskiego 4 plac zabaw – ogrodzony 11. ul. Puławska 182 plac zabaw – aktywnego wypoczynku nie ogrodzony (SKATEPARK) DOM Konduktorska 12. ul. Aleksandra Gierymskiego 2 plac zabaw – ogrodzony 13. ul. Cieszyńska 5 plac zabaw – ogrodzony 14. ul. Turecka 2 / ul. Górska 9 plac zabaw – ogrodzony DOM Służewiec 15. ul. Piotra Gruszczyńskiego 14A – ul. Bogunki 3 plac zabaw – ogrodzony 16. ul. Śniardwy 4 – 6 plac zabaw – nie ogrodzony 17. Al. Lotników 20 plac zabaw – nie ogrodzony 18. ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 – ul. Stefana Pieńkowskiego 5 plac zabaw – ogrodzony 19. ul. Blacharska 1 plac zabaw – ogrodzony 20. ul. Blacharska 1 plac zabaw – nie ogrodzony 2.2. 22 (dwadzieścia dwa) comiesięczne przeglądy w czasie trwania 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 11 (jedenaście) w każdym roku trwania umowy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń i elementów małej architektury zlokalizowanych w siłowniach plenerowych będących w zarządzie ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: 2.3. 4 (cztery) przeglądy w ciągu 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), tj. 2 (dwa) rocznie w okresach wiosennym i jesiennym, połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: Stoły do ping-ponga szt. 1. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 46-50 2 2. Park Karo – Pik 1 3. DOM Wierzbno ul. Zygmunta Modzelewskiego 100 / al. Niepodległości 73 1 4. DOM Polkowska ul. Bernardyńska 4-6 1 5. DOM Wiśniowa ul. Łyżwiarska 1 1 6. ul. Wiktorska 86 / ul. Łowicka 17 2 Stoliki do szachów szt. 1. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 46-50 1 2. ul. Stefana Pieńkowskiego 5 / ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 1 Nawierzchnie do koszykówki wraz ze statywami do koszykówki zlokalizowanymi na terenach administracji n/w DOM-ów: Ilość statywów w szt. 1. DOM Wiśniowa ul. Wiktorska 86 / ul. Łowicka 17 2 2. DOM Służewiec ul. Blacharska 1 1 3. ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50 2 4. ul. Stefana Pieńkowskiego 5 1 5. ul. Gotarda 8-10 1 6. DOM Wierzbno ul. Mahatmy Gandhiego 14 1 7. ul. Puławska 176/178 1 8. ul. Domaniewska 7 8 2.4. na podstawie odrębnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego, a nie wchodzące w zakres czynności konserwacyjnych, naprawy urządzeń wymienionych w punktach 3.2.1. – 3.2.3. wynikające z konieczności doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego oraz uzupełnianie istniejących nawierzchni, tworzenie nowych, zamiennych nawierzchni, zwłaszcza jeżeli istniejąca nawierzchnia znajduje się w stanie zagrażającym użytkownikom. 2.5. Wykonawca z każdego wykonanego przeglądu połączonego z wykonaniem czynności konserwacyjno-naprawczych sporządza protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiedniego dla lokalizacji: placu zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych, znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZGN i położonych na terenach administracji w/w DOM-ów, który będzie podstawą do rozliczenia wykonanej pracy. Przeglądy sprawdzające obejmują okres pełnego miesiąca licząc od 1 dnia do końca miesiąca. 2.6. W zakres przeglądów i wykonywania czynności konserwacyjnych, o których mowa w pkt. 3.2.1- 3.2.3., wchodzą następujące czynności: 2.6.1. przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich elementów w/w urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, zwłaszcza w miejscach, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz konstrukcji urządzeń. Szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny mający na celu sprawdzenie: ogólnego stanu urządzeń, a w szczególności stanu mechanizmów ruchomych, zawiesi w tym stalowych łożyskowanych i linowych, uszkodzeń powstałych w wyniku czynników atmosferycznych, wandalizmu m.in.: pęknięć elementów konstrukcji i podestów, powstałych na elementach ślizgowych i ześlizgowych zadziorów i wyszczerbień, prześwitów pomiędzy urządzeniami oraz pomiędzy urządzeniami a nawierzchnią, stanu nawierzchni, odsłoniętych fundamentów, wystających niebezpiecznych krawędzi, kompletności elementów konstrukcyjnych, zużycia urządzeń, kompletności m.in. zamocowania do podłoża i wszelkich łączników konstrukcji. 2.6.2. bieżące zgłaszanie do Inspektora Nadzoru Zamawiającego a w przypadku braku kontaktu z Inspektorem do jego bezpośredniego przełożonego, wszystkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowości w wyposażeniu ww. urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych mogące spowodować zagrożenie życia i zdrowa ludzi oraz mienia co do ich stanu technicznego itp., 2.6.3. bieżące sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 2.6.4. prace - czynności konserwacyjne mające na celu bieżące utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wyposażenia w/w urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych niezbędne do utrzymania ich funkcjonalności polegające między innymi na: a) czyszczeniu, b) smarowaniu mechanizmów, c) dokręcaniu poluzowanych śrub i usuwaniu (niwelowaniu) wystających gwoździ, d) zabezpieczeniu pojedynczych pęknięć w elementach drewnianych urządzeń masą wypełniającą, e) usuwaniu ostrych zakończeń i zadziorów ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń ślizgowych, a także ostrych zakończeń ogrodzeń placów zabaw, f) uzupełnianiu brakujących elementów m.in: nakrętek, śrub, kapturków – osłonek z tworzyw sztucznych itp., g) wykonaniu innych niezbędnych prac nie wymienionych powyżej mających na celu utrzymanie urządzeń i innych elementów wyposażenia we właściwym stanie, h) tymczasowym zabezpieczeniu urządzeń taśmą ostrzegawczą przed użytkowaniem i zamieszczeniu w sposób trwały informacji o uszkodzeniu urządzenia, a także podjęciu niezwłocznych działań mających na celu usunięcie uszkodzenia urządzenia. 2.6.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń położonych na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia, jak również szkody wynikające z nieprawidłowego stanu technicznego tych urządzeń będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (w tym również za zaistniałe wypadki). 2.6.6. Przeglądy i czynności konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt. 3.2.1 i 3.2.2, wykonywane będą po 11 razy w ciągu roku (łącznie 22 przeglądy w czasie trwania 2-letniej umowy tj. w latach 2021/2022): 2.6.6.1. Pierwszy przegląd wszystkich urządzeń zabawowych i elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw i wszystkich urządzeń i elementów małej architektury w zlokalizowanych w siłowniach plenerowych w 2021 r. powinien nastąpić w miesiącu styczniu tj. być wykonany w okresie od 01.01.2021 roku do 31.01.2021 roku i zakończyć się sporządzeniem i złożeniem do Zamawiającego protokołu max. do 10-go dnia kolejnego miesiąca. Natomiast ostatni przegląd w 2021 r. tj. za miesiąc grudzień powinien być wykonany w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku i zakończyć się sporządzeniem i złożeniem do Zamawiającego protokołu w dniu 31.12.2021 r. max. do godz. 9:00. 2.6.6.2. Pierwszy przegląd wszystkich urządzeń zabawowych i elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw i wszystkich urządzeń i elementów małej architektury w zlokalizowanych w siłowniach plenerowych w 2022 r. powinien nastąpić w miesiącu styczniu tj. być wykonany w okresie od 01.01.2022 roku do 31.01.2022 roku i zakończyć się sporządzeniem i złożeniem do Zamawiającego protokołu max. do 10-go dnia kolejnego miesiąca. Natomiast ostatni przegląd w 2022 r. tj. za miesiąc grudzień powinien być wykonany w okresie od 01.12.2022 roku do 31.12.2022 roku i zakończyć się sporządzeniem i złożeniem do Zamawiającego protokołu w dniu 31.12.2022 r. max. do godz. 9:00. 2.6.6.3. Miesięczna przerwa w wykonywaniu comiesięcznych przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się na terenach będących w zarządzie ZGN i położonych na terenach lokalnej administracji nastąpi w miesiącu marcu tj. pomiędzy 01.03.2021 r. a 31.03.2021 r. i pomiędzy 01.03.2022 r. a 31.03.2022 r. 2.6.6.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia jedno-miesięcznej przerwy w wykonywaniu comiesięcznych przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi, o której mowa w pkt 3.2.6.6.3. z miesiąca marca na inny pełny miesiąc w roku. 2.6.6.5. Zamawiający w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w miesiącach: styczniu, lutym, grudniu 2021 r. i styczniu, lutym, grudniu 2022 dla użytkowania wszystkich placów zabaw, w tym urządzeń zabawowych, elementów małej architektury i siłowni plenerowych oraz urządzeń sportowych, które nie będą eksploatowane przez użytkowników, a także w przypadkach np. (czasowego zamknięcia określonych placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych np. z powodu wprowadzenia zakazu ich użytkowania w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przeglądów i czynności konserwacyjnych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 2.6.6.6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, gdy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie był on w stanie przewidzieć w dacie podpisania umowy, w zakresie ilości placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych będących w zarządzie ZGN Mokotów zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości przeglądów i czynności konserwacyjnych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 2.7. Przeglądy i czynności konserwacyjne urządzeń wymienionych w pkt 3.2.3, wykonane będą 4 (czterokrotnie) w czasie trwania 2 letniej umowy (w latach 2021/2022), 2 razy w każdym trwania umowy roku, w okresie wiosennym i jesiennym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.8. W zakres prac, o których mowa w pkt. 3.2.4. wchodzą następujące czynności: 2.8.1. wszelkie czynności naprawcze i usuwania awarii, w zakresie wymiany, remontu lub napraw niesprawnych elementów urządzeń. 2.8.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac naprawczych wynikających z przeprowadzonych przeglądów oraz wykonywanie innych prac naprawczych i usuwania awarii, mających na celu utrzymanie urządzeń w stanie bezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia zgodnie z ich przeznaczeniem zlecanych przez Zamawiającego, 2.8.3. uzupełnianie istniejących nawierzchni lub tworzenie nowych zamiennych, w miejscach zagrażających użytkownikom, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, na podstawie odrębnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego, (nie wchodzących w zakres czynności konserwacyjnych), 2.8.4. codzienna gotowość przystąpienia, bez zbędnej zwłoki do zgłaszanych napraw awaryjnych i robót poawaryjnych, 2.8.5. niezwłoczne wykonanie zleconych napraw: awarii i ich skutków wraz z robotami poawaryjnymi. 2.9. Roboty, o których mowa w pkt. 3.2.4., mogą być wykonane tylko na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia wydawanego przez Dział ds. Zieleni Zamawiającego (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu prac i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem prac oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). Prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora Działu ds. Zieleni Zamawiającego. 2.10. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi lub napraw stanu zagrożenia, informację w tej sprawie należy przekazać natychmiast telefonicznie (tel. 22 543-38-75 lub 22 543-38-68), a także w formie pisemnej do Działu Zieleni ZGN Mokotów. 3. Wykazy placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych, o których mowa w pkt. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. SIWZ zamówienia, mogą ulec zmianie poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. 4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2., SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 4.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych w tym: - Ustawy Prawo Budowlane - art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz norm: - PN-EN 1176 - „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”, - PN-EN 1177 - „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku”, - PN-EN 16630 - „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” 4.2. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 4.3. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane prace w zakresie przeglądów i konserwacji oraz wykonane usługi naprawcze na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich odbioru przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów od § 8 ust. 2 do § 8 ust. 7 Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z tym że dla materiałów okres ten nie będzie krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta tych materiałów. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego warunki gwarancji producentów użytych materiałów w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wynagrodzenie za wykonane przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi oraz prace naprawcze zostanie określone i będzie wypłacane zgodnie z warunkami opisanymi w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią III Rozdział SIWZ przy czym: 6.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wykonania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z ilości skontrolowanych obiektów tj. placów zabaw i siłowni plenerowych oraz wszystkich urządzeń sportowych pomnożonych przez cenę za wykonanie przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi zgodnie z ofertą Wykonawcy. 6.2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wykonania prac naprawczych wynagrodzenie za realizację prac, wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora Działu ds. Zieleni Zamawiającego kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, dostarczonym przez Zamawiającego lub w oparciu o obmiary prac oraz wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie (w/g Tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do oferty). Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego. 6.2.1. Zaoferowana przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY –stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej ogółem województwa mazowieckiego określonej w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla III kw. 2020 r. dla robót inżynieryjnych w wysokości: Rbrutto= 38,42 PLN (bez vat) Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto bez vat i Rbrutto bez vat, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy. UWAGA: Zaoferowanie Rbrutto w wysokości przewyższającej kwotę 38,42 PLN (bez vat) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III SIWZ. 8. W okresie gwarancji, o której mowa w pkt. 3.5. SIWZ, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody powstałe w tym czasie, o ile przyczyna tych szkód była widoczna lub była możliwa do przewidzenia w okresie przeprowadzania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi lub w trakcie wykonywania napraw, a nie została uwidoczniona w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 3.2.5. i pkt 3.2.6.3. SIWZ lub nie została zgłoszona Zamawiającemu zgodnie z wymogiem pkt. 3.2.6.2. SIWZ na skutek nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 9. Materiały i produkty, użyte podczas wykonywania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów - z wyłączeniem wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach dotyczących określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych, posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), osób wykonujących czynności konserwacyjno-naprawcze wszystkich urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika prac objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Wykonawca, zobowiązany będzie załączyć do oferty kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osób/osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w specyfikacji. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt. 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 12.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 12.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku konieczności wykonania kontroli nowo oddanych do administrowania ZGN Mokotów placów zabaw i siłowni plenerowych nie ujętych w Wykazie, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ, oraz w przypadku konieczności wykonania podobnych usług na placach zabaw i siłowniach plenerowych administrowanych przez ZGN Mokotów, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość podana w pkt. II.6) zawiera wartość możliwych do udzielania zamówień podobnych.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia, wykazu obiektów wymienionych w pkt. 3.2.1. – 3.2.3. -i tak w przypadku: 1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 1.1.6. zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV SIWZ. 1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 1.4.1. na podstawie postanowień, 1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 1.4.3 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt 3.7.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.7.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7.1.2., 3.7.1.3. oraz 3.7.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7.1.1., 3.7.1.3. i 3.7.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt 3.7.1.2, 3.7.1.3. i 3.7.1.5. SIWZ obliczone będzie wg zasad i kwot zawartych w ofercie. 6. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren Dzielnicy Moktów m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 51.12.10.00-6
45.11.27.20-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

1.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
1.2. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi - przeprowadzenia przeglądów połączonych
z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi i/lub wykonywania napraw urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw oraz elementów zestawów siłowni plenerowych i placów zabaw. Wykonawca musi się wykazać należytym wykonaniem
w/w przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi i/lub wykonywania napraw w/w urządzeń o wartości
co najmniej 150.000, 00 -zł brutto w ciągu tych lat wykonanych
lub wykonywanych na podstawie umowy lub umów (zleceń). Przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać, że wykazane, z wykonywanych przez niego usług
o wartości 150.000,-zł brutto, zostały już odebrane.
1.3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu czynności konserwacyjno-naprawczych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 , z późn. zm.).
1.4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą/osobami, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie obejmującą kierowanie pracami w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, i doświadczenie (kwalifikacje) związane z wykonaniem przeglądów placów zabaw, siłowni plenerowych oraz urządzeń sportowych, w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i pracami w w/w zakresie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca nie może zatrudniać pracowników aktualnie zatrudnionych w ZGN Mokotów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt 8.1.2. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca ,,A” wykonał usługi na kwotę 75.000,-zł i Wykonawca B wykonał usługi na kwotę 75.000,-zł.
2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej), o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt 8.2.1. SIWZ powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy
z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenie,
na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty,
który stanowi Rozdział II SIWZ.
2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt 9. 2. SIWZ.
2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika
lub wszystkich Wykonawców.
2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa
w pkt 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3. SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5. Podstawy wykluczenia:
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy.
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy,
przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać,
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.

1.Oferta powinna się składać z:
1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym
w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług,
1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą.
1.7. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do oferty.
1.8. wypełniony formularz: „Oferta cenowa roboczogodziny” na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty.
1.9. kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej
potrzebnych do prowadzenia nadzoru
nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac i została wskazana w formularzu oferty.
1.10. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 5, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
1.10.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.10.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
1.10.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz
z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, a ponadto innych oświadczeń lub dokumentów
lub zobowiązań niezbędnych dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ:
3.1. wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 8.1.2. SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,
3.2. dowodów, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
3.2.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.2.2. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3. SIWZ, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik
do materiałów przetargowych).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.4. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie pracami objętymi przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.5. i pkt 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.);
3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.9. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ;
3.10. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
3.11. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
3.12. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych;
3.13. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszoną reklamację 20 %
czas przystąpienia do zabezpieczenia miejsca objętego zagrożeniem 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 11:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |