m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-19 , 10:07:23
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.
Opis zamówienia
Numer referencyjny: DWZ/35/2020
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie i montaż kompletów urządzeń GOG (moduł pojazdowy, antena pojazdowa, wyświetlacz), dostarczenie i montaż okablowania wymaganego do funkcjonowania usług, w szczególności kabla wymiany danych i antenowego, wykonanie audytu istniejących instalacji antenowych w pojazdach Zamawiającego, demontaż istniejących urządzeń dostarczających pozycje pojazdu wraz z antenami z pojazdów, świadczenie usług na dostarczonych i uruchomionych urządzeniach na wszystkich pojazdach objętych zamówieniem w zakresie: dostarczania pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki od rozkładu jazdy dla realizowanego przez pojazd zadania przewozowego, wyświetlania wymaganych danych wraz wyliczoną odchyłką na wyświetlaczu LCD, przesyłania danych dotyczących odchyłki oraz pozycji pojazdu do API Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określono w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji – zgodnie z rozdziałem II SIWZ.
Zamawiający informuje, że wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym zastrzega, o ile zaistnieje taka potrzeba, zlecenie realizacji zamówienia w zakresie określonym w rozdziale II SIWZ pkt 4.2, 4.3 i 4.4 w okresie obowiązywania umowy za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy. Prawo do żądania realizacji zakresu z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w części lub w pełnym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w zakresie, w jakim Zamawiający z prawa opcji skorzysta. Warunki uruchomienia zamówienia z prawa opcji wskazano w SIWZ. Zakres gwarantowany stanowi zakres określony w rozdziale II SIWZ pkt 4.1.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 211 700.00 PLN - obejmuje łączną wartość zakresu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i zakresu zamówienia z prawa opcji.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Termin realizacji obejmuje okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Pozostałe wymagania dotyczące wadium określają postanowienia rozdziału I SIWZ.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Warunki realizacji umowy oraz możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty zostały określone w rozdziale III SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne

Otwarcie ofert jest jawne – odbywa się za pomocą transmisji on-line, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://youtu.be/w4bxm8PQwJs

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.31.50.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.40.00-1
31.71.00.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania48 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że posiadają doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, przynajmniej jednej z niżej wymienionych usług:

- przetwarzania danych,

- prezentacji danych,

- transmisji danych,

- dostarczania pozycji GPS,

na zainstalowanych w pojazdach publicznego transportu zbiorowego1 łącznie:

- 150 komputerach przemysłowych2

lub

- 35 autokomputerach3,

świadczonych w ramach maksymalnie dwóch zamówień (umów), pod warunkiem, że usługi te były świadczone równocześnie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku również sytuację, w której zrealizowanie przez Wykonawcę co najmniej jednej z ww. usług na wskazanej liczbie i rodzaju urządzeń oraz przez wymagany okres świadczone było w ramach serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń.

1 Przez publiczny transport zbiorowy Zamawiający rozumie definicję z ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.).

2 Przez komputer przemysłowy należy rozumieć komputer przeznaczony do pracy w warunkach występujących na pojazdach szynowych i realizujący co najmniej jedną z usług: przetwarzanie danych, prezentacja danych, transmisja danych lub dostarczanie pozycji GPS.

3 Przez autokomputer należy rozumieć zintegrowane urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach występujących na pojazdach szynowych i realizujące usługi przetwarzania danych, prezentacji danych, transmisji danych i dostarczania pozycji GPS.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych rozdziale I SIWZ;
2.2. karty katalogowe oferowanych urządzeń (antena pojazdowa, moduł pojazdowy i wyświetlacz) wystawione przez producenta urządzeń, potwierdzające posiadanie przez ww. urządzenia parametrów wymaganych przez Zamawiającego wskazanych odpowiednio w: 2.2.1. tabeli w rozdziale II SIWZ pkt 5.2, wiersze: zakres temperatur pracy, klasa szczelności, napięcie zasilania, interfejs komunikacyjny GSM, obsługiwane standardy satelitarnych systemów pozycjonowania, MTBF, certyfikaty i normy, maksymalny pobór mocy dla urządzenia, rozmiar (dla pojazdów typu II i typu III w oddzielnych kartach katalogowych jeśli się różni); 2.2.2. tabeli w rozdziale II SIWZ pkt 6.8; 2.2.3. tabeli w rozdziale II SIWZ pkt 7.3, wiersze: obszar aktywny, rozmiar wyświetlacza, proporcje rozmiaru, rozdzielczość minimalna, minimalny kontrast statyczny, jasność, przyciski, regulacja podświetlenia, temperatura pracy, kąt widzenia, pobór mocy, napięcie zasilania, certyfikaty i normy;
2.3. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdziałem I SIWZ;
2.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.5.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:
2.5.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2.5.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
2.5.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
2.5.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
2.5.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem zapisów rozdziału I SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SIWZ.


1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, tj.:
1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1. wykazu usług wykonanych (a w przypadku usług okresowych lub ciągłych także wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;
1.2.6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1.2.6.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
1.2.6.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.7. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w ppkt 1.2.6.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:
2.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2.3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;
2.4. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych szczegółowo w rozdziale I SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena84 %
Liczba systemów pozycjonowania10 %
Klasa szczelności urządzeń IP6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-02-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-02-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-02-02, 13:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA, budynek nr 2, pokój nr 105.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |