m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-19 , 13:44:42
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mailsekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://https://zlobki.waw.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Poneta
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 277 52 97
- emailmponeta@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Kornatko
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal2, parter
- telefon(0-22) 565 2340
- emailekornatko@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Przez prace remontowe należy rozumieć roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów obiektów.

Do zadań Wykonawcy w ramach umowy będzie należeć:

 przeprowadzenie raz w okresie obowiązywania umowy kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych,
1. Przeprowadzenie rocznej kontroli szczelności instalacji gazowej budynku od kurka głównego do odbiorników.
2. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
3. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
4. Przeprowadzenie kontroli należy potwierdzić stosownym protokołem sporządzonym przy udziale przedstawiciela Zamawiającego z danej placówki.
5. Wynik przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami Wykonawca obowiązany jest przedstawić na piśmie Zamawiającemu.
6. Termin wykonania kontroli zostanie wskazany przez Zamawiającego.

 utrzymywanie prawidłowości stanu technicznego instalacji sieci wodno – kanalizacyjnej, wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii tych instalacji oraz wykonywanie prac remontowych tych instalacji (o ile będą konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania).
W ramach tego zakresu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do:
1) usuwania awarii instalacji wodociągowej polegającej na zakładaniu opasek uszczelniających, jeśli zaistnieje taka możliwość technologiczna oraz wymianie całych odcinków instalacji wodnej,
2) udrożnienia pionu kanalizacyjnego wewnątrz budynku w miarę możliwości oraz wymiany odcinków instalacji kanalizacyjnej,
3) uszczelniania połączeń kołnierzowych,
4) udrażniania podejść kanalizacyjnych,
5) czyszczenia syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych lub ich wymiana,
6) wymiany uszczelek w bateriach i zaworach, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
7) wymiany lejków gumowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
8) wymiany syfonów z tworzyw sztucznych (komplet), po uzgodnieniu z Zamawiającym,
9) wymiany baterii i głowic w bateriach umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
10) wymiany perlatorów w wylewkach baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
11) regulacji górnopłuków i dolnopłuków oraz wymiany na nowe kompaktów łazienkowych i sprzętu sanitarnego,
12) wymiany zaworów i całych zestawów pływakowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
13) uszczelnienia dławic przy zaworach,
14) doraźnej kontroli pracy pomp i wymienników z.w. i c.w. a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do montażu nowych pomp, wymienników i instalacji,

 utrzymywanie prawidłowości stanu technicznego instalacji sieci centralnego ogrzewania, wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii tych instalacji oraz wykonywanie prac remontowych tych instalacji (o ile będą konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania).
W ramach tego zakresu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do:
1) uzupełniania wody w instalacji c.o.,
2) odpowietrzania instalacji i grzejników oraz wymiana na nowe urządzenia (po uzgodnieniu z Zamawiającym),
3) usuwania nieszczelności na dławicach pomp i zaworów,
4) kontroli prawidłowego grzania instalacji c.o,
5) regulacji instalacji c.o,
6) kontroli pracy węzła c.o,
7) czyszczenia filtrów w węźle cieplnym,
8) utrzymywania prawidłowych parametrów pracy węzła c.o,
9) uszczelniania armatury w węźle cieplnym,
10) uszczelniania i smarowania pomp c.o.
11) dbałości o właściwy i bezpieczny stan instalacji c.o,
12) usuwania drobnych awarii polegających na montażu opasek na rurociągach, jeżeli istnieje taka możliwość,
13) wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji c.o. na nowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
14) wykonania prac remontowych rządzeń w węźle, wymiana lub ich modernizacja
15) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności pomp ciepła.

 utrzymywanie prawidłowości stanu technicznego instalacji gazowej, wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii tych instalacji oraz wykonywanie prac remontowych tych instalacji (o ile będą konieczne dla zapewnienia poprawności ich działania).
W ramach tego zakresu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do:
1) sprawdzenia szczelności zaworów i urządzeń gazowych wykonanych czujnikiem elektronicznym,
2) uszczelniania zaworów i osprzętu instalacji gazowej,
3) usuwania nieszczelności na złączach skrętnych przy odbiornikach,
4) regulacji i czyszczenia palników w taboretach i kuchenkach gazowych,
5) wymiany pokręteł wraz z materiałem,
6) wymiany palników w kuchenkach gazowych,
7) wymiany w ramach awarii instalacji, sprzętu i urządzeń gazowych,
8) dokonywania przeglądu i konserwacji kotłów i pieców gazowych c.w. i c.o. zgodnie z obowiązującymi wymogami,
9) demontażu i montażu odbiorników gazowych.

Dodatkowo do zadań Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie wydawanie orzeczeń w zakresie urządzeń i sprzętu przeznaczonego do kasacji.

Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o konieczności wykonania prac remontowych mających na celu należyte utrzymanie stanu technicznego instalacji. Zamawiający zobowiązuje się zlecać Wykonawcy konieczność wykonania prac w przypadku gdy przedstawiciel placówki wystawi protokół konieczności ich wykonania.
a) Zawiadomienie o konieczności wykonania prac remontowych powinno zawierać szczegółowy zakres prac, termin wykonania, zestawienie materiałów.
b) Po otrzymaniu zawiadomienia, Zamawiający zaakceptuje konieczność wykonania całości lub części prac określonych w zawiadomieniu i wystawi zlecenie, a w przypadku otrzymania od przedstawiciela danej placówki protokołu konieczności wykonania pracy – Zamawiający zawiadomi Wykonawcę i wystawi zlecenie.
c) Materiały konieczne do wykonania zleconych prac, po uzgodnieniu z Zamawiający rodzaju i jakości potrzebnych materiałów będą w ilościach niezbędnych do realizacji zlecenia, kupowane i dostarczane przez Wykonawcę.
d) Koszty materiałów wymagających wymiany i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ponosi Zamawiający. Każdorazowy zakup materiałów, nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne czynności przygotowawcze do rozpoczęcia prac (opróżnienie pomieszczeń, demontaż części instalacji, itp.).
f) Wykonawca obligatoryjnie stosuje średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg notowań kwartalnych wydawnictwa „Promocja” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa z bieżącego kwartału wykonywania robót.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wysokiego standardu realizowanych pracy i wykonywania ich terminowo.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscy wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również wywiezienia gruzu, materiałów rozbiórkowych).

Wykonawca jest zobligowany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i p.poż.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie lub przez wyznaczone osoby prace, z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia robót oraz za wypadku związane z wykonana przez siebie pracą.

Wykonane przez Wykonawcę czynności będą rozliczane przez rozliczenie czasu pracy (stawka roboczogodziny) oraz kosztów materiałów zużytych do wykonania prac, na podstawie zlecenia i kalkulacji naprawy (w formie kosztorysu ofertowego) przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ (odrębny dokument). Zakres robót i ilości robót ujęte w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości (zwiększenie, zmniejszenie, zaniechanie) oraz możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawplacówki Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.33.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV)
50.50.00.00-0
50.72.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z wykonaniem robót budowlanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej (za roboty budowlane Zamawiający uzna również wykonywanie prac remontowych lub konserwacyjnych lub wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii w zakresie tych instalacji – które zostały wykonane na podstawie pojedynczych zleceń zrealizowanych w ramach jednego zamówienia / jednej umowy) w co najmniej 50 obiektach w ramach danego zamówienia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 - różne lokalizacje) – przy czym zamówienie trwało co najmniej 6 (sześć) miesięcy a wartość zrealizowanych robót w ramach tego zamówienia wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł. z podatkiem VAT, Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

3) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia t.j. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
4) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolo-pomiarowym, dla urządzeń, instalacji i sieci gazowej,
5) dysponują co najmniej 3 (trzema) pracownikami fizycznymi, którzy będą wykonywać czynności w ramach zamówienia publicznego związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz usuwaniem awarii, naprawy i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych,
6) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniali średniorocznie co najmniej 3 pracowników oraz co najmniej 1 osobę w ramach kadry kierowniczej.

Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają
na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację udzielanego zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Oświadczenia, o których mowa w lit. e), f), g), h), i) powyżej należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,
w szczególności:
Nie dotyczy.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
c) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
Nie dotyczy.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu w celu usunięcia lub zabezpieczenia awarii25 %
Kryterium społeczne 15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 10:00, Mała Sala Konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 66, 67, 68, będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu : "Żłobki na start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.;

„Żłobkowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20. Projekt dot. żłobka nr 3 i żłobka nr 40
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |