m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-19 , 15:54:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPatrycja Tobera
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal424
- telefon(22) 44 34 235
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalnr 1, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
Opis zamówienia
Zamawiający przewiduje maksymalną ilość 11 822 (jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) roboczogodzin w trakcie trwania umowy tj. od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.12.2020 r. od godz. 12.00 do dnia 16.12.2021 r. do godz. 12.00 lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 10 ust. 2 Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wzór umowy wraz z załącznikami.
Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, w celu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca lub zatrudniony przez niego podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników skierowanych do realizacji zamówienia wyłącznie na podstawie umowy o pracę do czynności związanych z ochroną osób i mienia.
Wymagane jest złożenie oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Złożenie oferty w innej formie (np. faks, forma elektroniczna) spowoduje odrzucenie oferty.

Całkowita wartość zamówienia –
Wartość bez VAT: 307 372,00 zł

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty - Język polski
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA zawarta jest w cz. VII pkt. 2 Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ).
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://bip.warszawa.pl/Menupodmiotowe/dzielnice/Wlochy/Informacje/default.htm oraz http://www.ud-wlochy.waw.pl

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA –
Od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.12.2020 r. od godz. 12.00 do dnia 16.12.2021 r. do godz. 12.00 lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 10 ust. 2 Umowy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- zdolności zawodowej.

Podstawy wykluczenia – określone są w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) w cz. III pkt. 1 ppkt. 2) (IWZ zamieszczone będzie na stronie internetowej zamawiającego i Biuletynu Informacji Publicznej).

2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) W przypadku warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
1)1. Wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838 j.t.).

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, koncesje przedkłada wykonawca, który będzie bezpośrednio uczestniczył w postępowaniu.
2) W przypadku warunku dotyczącego zdolności zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
2)1. wykonawca w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi, każda wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 9 miesięcy każda, polegająca na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej.
W przypadku usług wykonywanych, zamawiający uzna usługi już zrealizowane w sposób ciągły przez okres 9 miesięcy, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej.
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 2)1.) będzie oceniany łącznie.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w IWZ cz. VII pkt 2 ppkt 1).

Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę, określone jest w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) w cz. III.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-11-30, 10:15, Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |