m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 08:04:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
- adresKłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 80 48
- faks(0-22) 443 81 86
- e-mailppn.zampubl@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wojciech Małachowski
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
- lokal531
- telefon(0-22)443 80 49
- emailwmalachowski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDaniel Firlej
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
- lokal15
- telefon(0-22) 59 00 052
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia, który wykonawca będzie zobowiązany zrealizować w ramach ceny zaoferowanej w tpliu licytacji elektronicznej, obejmuje: • Zestaw komputerowy typu All In One - 54 szt. • Laptop typ biurowy standardowy – 4 szt. • Urządzenie drukujące wielofunkcyjne MFP mono – 1 szt. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, na zasadach opisanych w par. 10 wzoru umowy. Zakres przewidzianego prawa opcji obejmuje: • Zestaw komputerowy typu All In One - 30 szt. • Zestaw komputerowy typu All In One z pakietem oprogramowania biurowego - 3 szt. • Laptop typ biurowy standardowy – 4 szt. • Urządzenie drukujące wielofunkcyjne MFP mono – 1 szt. 3. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Treść ogłoszenia o Zamówieniu wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl 4. Ochrona danych osobowych 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celach związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do Ogłoszenia. 4) Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 8) Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 9) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 10) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl 2) Do wniosku należy załączyć: a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia b) Pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (składane z wnioskiem, jeżeli dotyczy): - W przypadku gdy umocowanie osoby składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do wniosku, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie odpowiednio do złożenia wniosku wraz z załącznikami, do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej, do podpisania innych oświadczeń i dokumentów składanych w toku postępowania, do podpisania umowy. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. - Jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert (postąpień) w trakcie licytacji elektronicznej. - Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 3) Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo imieniem i nazwiskiem Wykonawcy, adresem siedziby albo miejscem wykonywania działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz nazwą zamówienia nadana przez zamawiającego. Wykonawca może dostarczyć wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 4) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 5) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi:  musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem,  wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6) Z zawartością wniosków wraz z załącznikami nie można się zapoznać przed upływem terminu do ich złożenia. 6. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie Zamawiającego www.praga-pn.waw.pl: - Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (składa wyłącznie Wykonawca, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia), - Załącznik nr 3 – Wzór umowy, - Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, - Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w trwale zamkniętym opakowaniu.
Adres:
Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Praga Północ, Wydział Zamówień Publicznych, Kancelaria Ogólna (parter), ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.


Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa,Dzielnica Praga-Północ
Główny przedmiot (CPV)30.21.33.00-8
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień500,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Waluta: Polski złoty (PLN) 4. Minimalna wysokość postąpień – 500 PLN 5. Cena wywoławcza: 256 791,00 zł 6. Zamawiający planuje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 03.12.2020 r. o godz. 10:00 Ostateczny termin przeprowadzenia licytacji Zamawiający poda Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 9. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.


Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium będzie zabezpieczało ofertę Wykonawcy, który w wyniku przeprowadzenia licytacji elektronicznej złoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający wymaga, aby wadium zostało wniesione przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dokładny termin wniesienia wadium zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert . 4. Termin związania ofertą Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji wynosi 10 dni. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu wyznaczonego w zaproszeniu do składania ofert, nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. W powyższym zakresie znajduje zastosowanie art. 70 4 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020 poz. 299). 8. Termin i miejsce wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu, wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowym w Warszawie S.A. 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ust. 1 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu wyznaczonego w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej. 3) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia (pkt 7 lit. b-e powyżej) składany w formie pisemnej należy złożyć w oryginale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ ( Parter), ul. Ks. I.Kłopotowskiego 15, w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej.  Zamawiający zaleca złożenie dokumentu wadialnego w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały.  Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo imieniem i nazwiskiem, adresem siedziby albo miejscem wykonywania działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz dopiskiem: „ Wadium - Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie dokumentu wadialnego w formie elektronicznej, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (gwaranta). Dokument należy przesłać na adres: ppn.zampubl@um.warszawa.pl w terminie wskazanym w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 4) Z treści złożonego poręczenia lub złożonej gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp: 5) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03 –708 Warszawa. 9. Zwrot wadium -Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zatrzymanie wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający informuje, że w przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, określonych przez Zamawiającego w sekcji III.7) pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu przed datą podpisania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp.

Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 256791,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu strony internetowej http://www.praga-pn.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. 2. Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji został określony w sekcji II pkt 5 „Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej”. 3. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. 4. Zamawiający zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl , zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku. 5. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.

W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; - w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. - w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; -zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z par. 9 wzoru umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje się art. 149 ustawy Pzp 4. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: a) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. b) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia w którym upływa okres rękojmi liczony zgodnie z postanowieniami Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Citi Handlowym w Warszawie S.A. 65 1030 1508 0000 0005 5002 6147 z dopiskiem: Zabezpieczenie: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania Umowy – do chwili jej podpisania. 7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy i będzie uwzględniać zastrzeżenia zawarte w pkt 5 lit. b). 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwota gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. f) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku o którym mowa w pkt 9 i 10 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie jest dłuższy od tego okresu.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, dostępny na stronie: http://www.praga-pn.waw.pl

ZMIANY UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zgodnie z par. 10 wzoru umowy : 1. Poza możliwością zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do treści Umowy w zakresie dotyczącym ilości zamawianego Sprzętu. 2. Zakres możliwych zmian, został wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy- prawo opcji. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające zwiększenie zakresu zamówienia, zostanie obliczone na podstawie cen Sprzętu, wskazanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 4. Zmiana zakresu zamówienia, o której mowa w ust. 1-3 powyżej, zostanie wprowadzona w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego, dodatkowych środków finansowych na realizację zamówienia. 5. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl
2) Do wniosku należy załączyć:
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
b) Pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (składane z wnioskiem, jeżeli dotyczy):
- W przypadku gdy umocowanie osoby składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do wniosku, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie odpowiednio do złożenia wniosku wraz z załącznikami, do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej, do podpisania innych oświadczeń i dokumentów składanych w toku postępowania, do podpisania umowy. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych.
- Jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert (postąpień) w trakcie licytacji elektronicznej.
- Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3) Dokumenty składane przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji elektronicznej, przed zawarciem umowy: - Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, - Kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z par. 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy. - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny, - Dokumentacja techniczna użytkownika, - Wszelkie certyfikaty, licencje wieczyste (bezterminowe) i klucze potwierdzające legalne nabycie oprogramowania w celu przeniesienia ich bezpłatnie na Zamawiającego . - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w tym w zakresie Certyfikat ISO 9001:200, certyfikat jakości TCO w kategorii All-in-One PCs, Microsoft Office 2019 Home & Business), jest zobowiązany, PRZED PODPISANIEM UMOWY, wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2020-12-08 godzina 11:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2020-12-08 godzina 11:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
1. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.
2. Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 08.12.2020 r. o godz. 11:15
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy.
4. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda pod adresem internetowym http://aukcje.um.warszawa.pl nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Termin związania ofertą10 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |