m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 10:52:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Osowiecki
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal207
- telefon(0-22) 44 35 498
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBronisław Trętkiewicz
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal331
- telefon(22) 33 80 331
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z innym wyposażeniem ruchomym do powstającego obiektu tj. Centrum Edukacyjno-Kulturowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dz. Nr 8/11 obręb 3-05-21.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym opisie przedmiotu zamówienia, w specyfikacji technicznej, opisie przedmiotu zamówienia oraz tabeli zestawczej wyposażenia ruchomego, stanowiących kolejno załączniki nr 11, 12 i 13 do niniejszej SIWZ. Dla zapoznania się z opisem danego asortymentu prosimy nie kierować się liczbą porządkową a symbolem referencyjnym tj. numerem referencyjnym w skrócie ujętym w załącznikach „nr ref”.
3. Dostarczane meble, będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.
5. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
6. Opis zawarty w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.
7. Zamówienie obejmuje ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Montaż, złożenie mebli Wykonawca zobowiązany jest dokonać we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnie złożonych mebli.
10. W przypadku gdy dostarczone meble lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
11. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego na jego koszt.
12. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.
13. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z udzieloną gwarancją.

Dopuszczalność rozwiązań równoważnych
1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej – Załączniki nr 11 i 12 do niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i wyposażenie, i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający:
2.1 wymaga, od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania podane w dokumentacji technicznej;
2.2 nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, iż jeżeli w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, domniemywa się że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalno-użytkowym. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub art. 30 ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, a także domniemywa się ze towarzysza im wyrazy „lub równoważne”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga-Południe m.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)39.00.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
A) na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i rozmieszczeniem wyposażenia obiektu użyteczności publicznej*) o wartości dostawy 800 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Wykaz oraz załączone dokumenty powinny umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunku.

UWAGA: *) wskazanie budynek użyteczności publicznej należy rozumieć (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5 i pkt. 6 wskazanego powyżej Rozporządzenia) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – SKŁADANE Z OFERTĄ
UWAGA!! Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty zapoznał się z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 15 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.
Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w Rozdz. 2. SIWZ, w terminie wskazanym w Rozdz. 25 SIWZ. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej.
W skład oferty wchodzi:
1) Formularz oferty – sporządzony poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl. Ofertę należy podpisać w systemie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/osobę upoważnione/upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie i złożyć (wysłać) w systemie.
2) Formularz A – stanowiący integralną część formularza oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Należy dołączyć go do oferty jako osobny plik, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nie dołączenie Formularza A do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3) Formularz cenowy - przewidywany zakres dostaw, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Należy dołączyć go do oferty jako osobny plik, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nie dołączenie Formularza cenowego do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
4) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl.
Wypełniając formularz JEDZ:
– w zakresie części III (Podstawy wykluczenia) Wykonawca składa oświadczenia w zakresie przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ;
– w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) wykonawca wypełnia sekcję α;
– Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie wypełnia tej części formularza.
Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębny formularz JEDZ. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A - należy wpisać własne dane identyfikacyjne. W części IV (kryteria kwalifikacji) każdy z Wykonawców wypełnia sekcję α, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z tych podmiotów wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.
Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
Zamawiający wymaga, aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
Powyższy dokument musi zostać załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych poniżej.
6) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty:
– w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej,
lub
– w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku powiązania z innym Wykonawcą wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania dowody, że powiązania z tym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia w momencie składania oferty w systemie.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Powyższy dokument musi zostać przekazany za pośrednictwem systemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych (zawierających informacje potwierdzające stan faktyczny i prawny) na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz dostaw zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość zrealizowanych dostaw, daty, miejsca realizacji i podmioty, na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te dostawy zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były zrealizowane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument ten musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ);
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ).
Oświadczenia, o których mowa w lit. b) i c) muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3) lit. a), b) ,c).
W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych Rozdz. 17 pkt 6 SIWZ.

Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ Rozdz.19 pkt 3) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 1. lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt.1. lit. a) stosuje się odpowiednio.
4. Powyższe dokumenty muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień publicznych,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub/i Zamawiającego, w szczególności takich jak:
a) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności,
b) wystąpienia przyczyn technicznych, technologicznych,
3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
5. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

Podwykonawcy/Inne podmioty
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są już znane na etapie składania oferty). Powyższe dotyczy zwłaszcza podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji dostaw, których te zdolności dotyczą.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

Tajemnica przedsiębiorstwa
W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z nazw plików, przekazywanych wraz z ofertą w systemie, musi jednoznacznie wynikać, który z nich zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
– zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
– zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
– podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Dowody powinny zostać załączone do oferty w systemie jako oddzielny, nazwany w sposób jednoznaczny plik.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, jakości sprzętu, czasu reakcji na zlecenie, jak również inne informacje dostępne do wiadomości publicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-29, 10:30, W siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |