m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 12:09:26
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Manuella Szymaniak
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon22/ 56-91-430
- emailmszymaniak@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na co najmniej stałej ochronie, obejmującą co najmniej miejsce świadczenia usług wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.2.1.Wykonawca winien wykazać minimalny roczny obrót, w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 200.000 zł w każdym roku obrotowym;
2.2.2.Wykonawca winien wykazać, że posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 2.2.1 powyżej należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu zakończenia roku obrotowego, natomiast wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 2.2.2 powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie m. st. Warszawy
2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje z należytą starannością co najmniej 3 usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na obiektach użyteczności publicznej, będących siedzibami instytucji, w których zatrudnionych było/jest minimum 80 pracowników lub o łącznej powierzchni biurowej powyżej 1700m2 przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy dla każdej usługi. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Za wykonaną usługę zamawiający uzna usługę, którą wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez zamawiającego jako wykonany należycie.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1608) przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć: budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do pełnienia podobnych funkcji, za budynek użyteczności społecznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 2.1. spełnia każdy Wykonawca, a warunki określone w pkt 2.2 i 2.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA (PO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ), DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 2 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW KTÓRE POTWIERDZAJĄ OKOLICZNOŚĆ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 2 Rozdział V IWZ:
a) ppkt. 2.1. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na co najmniej stałej ochronie, obejmującą co najmniej miejsce świadczenia usług wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
b) ppkt. 2.2.1. oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – za ten okres.
c) ppkt. 2.2.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
d) ppkt. 2.3.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA SKŁADA:
1.oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie Rozdziału V pkt. 5 ppkt. 5.1.-5.11; 5.13.– 5.15. oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4.Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 2 Rozdziału IX IWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
6.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w pkt. 5.12 Rozdział V IWZ, Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca winien przedstawić pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
czas dojazdu załogi interwencyjnej 20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zmid.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-11-30, 10:30, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa, ul. Sokratesa 15, sala konferencyjna pok. nr 130.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |