m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 12:18:18
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie badań społecznych do konsultacji społecznych i innych działań konsultacyjnych z zakresu planowania przestrzennego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań społecznych do konsultacji społecznych i innych działań konsultacyjnych z zakresu planowania przestrzennego.

Informacje dodatkowe:


1. Numer postępowania: ZP/LK/271/II-98/20

2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na jedną lub dwie części.

3. Opis części
Część 1 – Badania społeczne
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań społecznych wstępnych do konsultacji społecznych i innych działań warsztatowych z zakresu planowania przestrzennego, włączających mieszkańców do procedury planistycznej oraz wykonanie pisemnego opracowania w formie syntetycznego raportu wraz z załącznikami graficznymi. Podstawą realizacji badań wstępnych do konsultacji społecznych jest scenariusz, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
Część 2 – Konsultacje społeczne
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, włączających mieszkańców do procedury planistycznej na poszczególnych etapach powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

6. Oferty należy składać w języku polskim.

7. Zakres zmian umowy w zakresie danej części został określony we wzorze umowy

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

9. Otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (wejście od ul. Canaletta), w pok. nr 301 (Sala Konferencyjna), piętro 3, w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 14:00. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej rozpocznie się po zakończeniu otwierania ofert w złożonych w formie pisemnej. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 14:15.
10. Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758), w przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę w formie pisemnej należy poinformować o tym Zamawiającego na dwa dni przed terminem składania ofert wysyłając informację na adres e-mail wskazany w pkt. 5.2. SIWZ.

11. Zamawiający przekaże informację dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia podczas otwarcia ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.31.50.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Badania społeczne0,00cena: 40%Scenariusz badania: 30%Doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu: 30%
2Konsultacje społeczne0,00cena: 40%Scenariusz procesu konsultacji społecznych: 30%Doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu: 30%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-08
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Część 1: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy badania z zakresu socjologii miasta lub rozwoju przestrzennego miasta, w mieście liczącym powyżej 300 000 mieszkańców, a wartość realizacji usługi wynosiła minimum 10 000,00 zł brutto. b) dysponują co najmniej 3 osobowym zespołem w skład którego wchodzą: - o co najmniej dwie osoby, które ukończyły studia II stopnia z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, w tym co najmniej jedna osoba, która ukończyła studia II stopnia na kierunku socjologia, psychologia lub antropologia; o co najmniej dwie osoby posiadające minimum czteroletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań metodami tzw. jakościowymi w oparciu o wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje terenowe, analizę materiałów wizualnych i analizę innych danych zastanych; o co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 badaniem o tematyce związanej z analizą problematyki rozwoju miast lub przestrzeni w mieście powyżej 300 000 mieszkańców. 2. Część 2: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu konsultacji społecznych (rozumianych, jako proces dialogu składający się z akcji informacyjnej, zbierania uwag w co najmniej dwóch formach i podsumowania ich w postaci sprawozdań i raportu), służących zapewnieniu udziału mieszkańców w pracach nad zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej bądź miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na przynajmniej jednym z jego trzech etapów tj. wniosków, koncepcji projektowej, bądź wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu b) dysponują co najmniej 3 osobowym zespołem w skład którego wchodzą: o co najmniej dwie osoby, które ukończyły studia II stopnia z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, w tym przynajmniej jedna osoba, która ukończyła studia II stopnia na kierunku socjologia, psychologia, antropologia lub pedagogika; o co najmniej dwie osoby, które przynajmniej trzykrotnie pełniły funkcję moderatora spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców. Spotkania te dotyczyły planowania miejscowego bądź zagospodarowywania przestrzeni. Na każdym z nich było co najmniej 30 uczestników.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt 12.2.1 lit. a) i/lub 12.2.2 lit. a) SIWZ (w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę) o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz może zostać załączony do oferty w jednej z poniższych form: – oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. • oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. • Wykazu osób, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu z pkt 12.2.1 lit. b) i/lub 12.2.2 lit. b) SIWZ (w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę), o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
a) Scenariusza badania i/lub scenariusza procesu konsultacji społecznych – celem otrzymania punktacji w kryterium „Scenariusz badania” i/lub „Scenariusz procesu konsultacji społecznych”. b) Wykazu osób do kryterium „Doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu oraz ich forma: 1.1. Ofertę składa się w zależności od wyboru Wykonawcy w terminie wskazanym w pkt. 26 SIWZ: 1) w formie pisemnej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, albo, 2) w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt. 5.2. SIWZ (na zasadach określonych poniżej). Złożenie oferty w postaci elektronicznej odbywa się poprzez: 1.1.1. wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty 1.1.2. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików: a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania b) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu c) oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, d) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. e) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ. f) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokumentu potwierdzającego, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69315
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 14:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 301, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |