m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 12:47:44
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Skwarek
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal204
- telefon514-823-673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką, w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
Opis zamówienia
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem przepisów dla postępowań, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrace będą prowadzone w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m.st. Warszawy oraz w lasach nadzorowanych
Główny przedmiot (CPV)77.23.10.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.20.00.00-2
77.21.00.00-5
77.21.12.00-4
77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, obejmujących pozyskanie drewna, hodowlę lasu, ochronę lasu o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł. powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ;
b) posiada potencjał techniczny do wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. dysponuje:
1) ciągnikiem specjalistycznym do prac m.in. przy zrywce nasiębiernej drewna – 2 szt.;
2) samochodem dostawczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 1 szt.;
3) sprzętem przeciwpożarowym tj. 1 przyczepa ze zbiornikiem na wodę o pojemności co najmniej 1000 litrów oraz 1 pług do wyorywania pasów ppoż. wraz z ciągnikiem;
4) pilarkami - 4 szt.;
5) motokosami - 4 szt.
6) samochodem do transportu zwierzyny z zabudowaną częścią ładunkową i możliwością zabezpieczenia zwierzyny pasami lub przegrodami, ładowność do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową 2 m szerokości 3m długości i 2 m wysokości. – 1szt.
7) samochodem z wysięgnikiem koszowym o wysięgu min. 28 m – 1szt.
8) rębakiem o wydajności co najmniej 10 mp/godz. – 1 szt.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 9 do SIWZ;

c) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym:
• co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)..
• kierownikiem robót z minimum średnim wykształceniem leśnym.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 5 do SIWZ;

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 2 ppkt a-c. będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 3, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą oraz na wezwanie zamawiającego.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji (rozpoczęcia interwencji zgodnie z §3 ust. 12 istotnych postanowień umowy - zał. nr 3 do SIWZ) 20 %
Dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym wykorzystywanym do realizacji przedmiotu umowy ponad wymagane minimum20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-29, 10:15, w budynku LM-W Korkowa 170a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |