m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 12:48:17
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Teresa Gołębczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Falęcka 10
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTeresa Gołębczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Falęcka 10
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Falęcka 10
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Falęcka 10
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Ochrona ma polegać na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego – tj. budynków położonych przy ul. Irysowej 19, Smoluchowskiego 2, Wiśniowej 35, Konduktorskiej 12, Polkowskiej 7, Tuchlińskiej 1, Kolberga 6, Falęckiej 10, Podchorążych 31 znajdujących się w nich pomieszczeń i rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach oraz terenów do nich przyległych wraz z obiektami i rzeczami na nich się znajdującymi. W zakresie ochrony mienia określonego w umowie Wykonawca jest zobowiązany w ogólności podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu powierzonemu do ochrony, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń lub ze zdarzeń losowych oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ponadto ma polegać na reagowaniu grup interwencyjnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także zapewnienie asysty pracownikom Zamawiającego w razie konieczności przewiezienia gotówki z siedziby ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do banku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej IWZ wraz z załącznikami.
Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, posiadające aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej IWZ.
a) Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony u Zamawiającego oraz osoby upoważnione do sprawowania nadzoru nad pracą tych osób. Dodatkowo osoby, o którym mowa w zdaniu pierwszym, legitymować się muszą aktualnym zaświadczeniem o niekaralności.
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Wykonawca musi zagwarantować zatrudnienie takiej liczby pracowników, która zapewni należyte wykonanie usługi, objętej niniejszym zamówieniem.
b) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. systemem radiowym do monitorowania chronionych obiektów wraz z transmisją sygnału alarmowego wyemitowanego przez pracowników ochrony z chronionych obiektów do patroli interwencyjnych i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej z czasem reakcji patrolu – 15 minut w dzień i 8 minut w nocy.


2. Wykaz chronionych obiektów stanowi Część IX IWZ.

3. CPV – główny przedmiot: CPV 79710000-4 - Usługi Ochroniarskie

7. Warunki realizacji zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej IWZ.

8. Zamówienia częściowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty.
9. Zamówienia na podobne usługi.
9.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług ochrony zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
9.2. Warunki udzielenia zamówień podobnych: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji.
10. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Termin realizacji zamówienia.
Zakładany okres realizacji umowy: rozpoczęcie dnia 31.12.2020 r., zakończenie dnia 31.12.2021 r.
Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia nie wpływa na termin zakończenia realizacji zamówienia.
Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, posiadające aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej IWZ.
a) Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony u Zamawiającego oraz osoby upoważnione do sprawowania nadzoru nad pracą tych osób. Dodatkowo osoby, o którym mowa w zdaniu pierwszym, legitymować się muszą aktualnym zaświadczeniem o niekaralności.
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Wykonawca musi zagwarantować zatrudnienie takiej liczby pracowników, która zapewni należyte wykonanie usługi, objętej niniejszym zamówieniem.
b) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. systemem radiowym do monitorowania chronionych obiektów wraz z transmisją sygnału alarmowego wyemitowanego przez pracowników ochrony z chronionych obiektów do patroli interwencyjnych i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej z czasem reakcji patrolu – 15 minut w dzień i 8 minut w nocy.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób składania ofert.
5.1. Ofertę, której treść musi odpowiadać treści IWZ, należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
UWAGA!!!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie i złożyć (wysłać) w systemie.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej.
5.3. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
9. Zamówienia na podobne usługi.
9.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług ochrony zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
9.2. Warunki udzielenia zamówień podobnych: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.

3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 4 do oferty, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:

 Załącznik nr 1 do oferty : oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania doświadczenia które będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OFERTY) - wymagany oryginał.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Usługi jakimi musi wykazać się Wykonawca opisane są w pkt. 15.2.1. IWZ.

 Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczona była usługa, potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wymagany oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
4. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.

14. Oferta wspólna.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:
a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia);

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji;

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia;

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego;

e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości;

f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia;

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.

2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu, każdy z członków konsorcjum wypełnia: załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców przy czym: w odniesieniu do posiadania doświadczenia określonego w pkt. 15. IWZ jeden z wykonawców musi się wykazać posiadaniem wymaganego doświadczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-doświadczenie nie sumuje się, w odniesieniu do posiadania polisy określonej w pkt. 15. IWZ wszyscy wykonawcy musza się wykazać posiadaniem wymaganego ubezpieczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-polis nie sumuje się.
5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

15. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego i spełnia wymagania określone w niniejszej IWZ tj.:
15.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż połowa tej kwoty.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie posiadaniem w/w polisy musi wykazać się, każdy wykonawca.

15.2. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
15.2.1. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Suma wartości trzech wykazanych na potwierdzenie posiadania doświadczenia usług nie może być mniejsza niż 100.000 zł brutto.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

-Doświadczenie będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert. Zamawiający przyzna 2,5 punktu za każdą usługę ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej, wykazaną ponad trzy wymagane, spełniającą n/w wymagania tj. świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie więcej jednak niż 10 punktów.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem dodatkowych usług musi wykazać się, ten sam Wykonawca, który wykonywał usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

15.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 4.1.a. w ilości niezbędnej do należytego wykonanie wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

15.2.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. systemem radiowym do monitorowania chronionych obiektów wraz z transmisją sygnału alarmowego wyemitowanego przez pracowników ochrony z chronionych obiektów do patroli interwencyjnych i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej z czasem reakcji patrolu – 15 minut w dzień i 8 minut w nocy.
16. Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych ) tj. do dnia 30.11.2020 r. do godziny 12:00
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 16.2 IWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Beneficjentem takich dokumentów musi być Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy Irysowej 19 , 02-660 Warszawa.
6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione, co najmniej na cały okres związania ofertą.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
10. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

Część IV
Zasady przygotowania oferty

17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu.
1. Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ,
b) załącznika nr 1 do oferty : oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) załącznika nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
d) wykazu usług, o których mowa w pkt. 15.2.1. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do oferty),
e) dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi potwierdzających, że wykazane przez wykonawcę w wykazie usług, na załączniku nr 3 do formularza oferty, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 4 do oferty, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
f)1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
f)2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
f)3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

g) oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do oferty),
h) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę,

i) oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4.7. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

j) dowodu wniesienia wadium, zgodnie z zapisem pkt. 16 Rozdział III IWZ.

2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszych IWZ muszą spełniać następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku złożenie oferty elektronicznie) lub własnoręczny podpis z pieczątką imienną ( w przypadku złożenia oferty w formie papierowej) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa;

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3. lit. b) muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3. lit. b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej;

e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę;

f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów IWZ;


g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia dokumentów w innej niż polska wersji językowej, należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do jego złożenia;

h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt. 17.1. IWZ;

i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty (w przypadku złożenia oferty w formie papierowej).

4. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia.
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca.

UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 17.4.1a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument.

b) informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu tj. aktualnej koncesji wydanej przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IWZ);
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ);
i) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w IWZ;
j) tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
k) informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia,
l) inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści IWZ;

Załączniki do oferty, o których mowa w pkt. f), g), h) l) k) IWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl.


UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń - w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)– określonych w pkt. 5 poniżej.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ).
4. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. i 15 IWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - zgodnie z wymogiem pkt.17.1.f) część IV IWZ.
Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej:
5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.4. oświadczenia innego podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
5.5. oświadczenia innego podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.6. oświadczenia innego podmiotu o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
5.7. oświadczenia innego podmiotu o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podmiotem nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej (dotyczy oferty złożonej w postaci papierowej).
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty.

18. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a. niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 17.4.1a odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.

19. Forma dokumentów

19.1.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
19.2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
19.3.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego: .pdf, .doc, .docx, .rff, .odt, .xls, .xlsx, XAdES.
19.4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff, XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr 2247).
19.5. Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.

19.6. Ilekroć w niniejszej IWZ jest mowa o:
19.6.1.oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - należy przez to rozumieć dokument lub oświadczenie wygenerowany elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy dokumentu lub oświadczenia. Za oryginał Zamawiający uzna również, dokument pierwotnie wytworzony przez wykonawcę w postaci papierowej, przekształcony w postać elektroniczną i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.6.2. elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem - należy przez to rozumieć skan oświadczenia lub dokumentu sporządzonego i podpisanego w postaci papierowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Zamawiający dopuszcza następujący format plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecamy stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigilium Sign 4, Sigilium Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie internetowej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany
UWAGA
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawW Warszawie na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów dot. budynków położonych przy ul. Irysowej 19, Smoluchowskiego 2, Wiśniowej 35, Konduktorskiej 12, Polkowskiej 7, Tuchlińskiej 1, Kolberga 6, Falęckiej 10, Podchorążych 31
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.

3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 4 do oferty, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:

 Załącznik nr 1 do oferty : oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania doświadczenia które będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OFERTY) - wymagany oryginał.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Usługi jakimi musi wykazać się Wykonawca opisane są w pkt. 15.2.1. IWZ.

 Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczona była usługa, potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wymagany oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
4. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.

14. Oferta wspólna.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:
a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia);

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji;

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia;

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego;

e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości;

f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia;

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.

2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu, każdy z członków konsorcjum wypełnia: załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców przy czym: w odniesieniu do posiadania doświadczenia określonego w pkt. 15. IWZ jeden z wykonawców musi się wykazać posiadaniem wymaganego doświadczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-doświadczenie nie sumuje się, w odniesieniu do posiadania polisy określonej w pkt. 15. IWZ wszyscy wykonawcy musza się wykazać posiadaniem wymaganego ubezpieczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-polis nie sumuje się.
5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

15. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego i spełnia wymagania określone w niniejszej IWZ tj.:
15.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż połowa tej kwoty.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie posiadaniem w/w polisy musi wykazać się, każdy wykonawca.

15.2. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
15.2.1. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Suma wartości trzech wykazanych na potwierdzenie posiadania doświadczenia usług nie może być mniejsza niż 100.000 zł brutto.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

-Doświadczenie będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert. Zamawiający przyzna 2,5 punktu za każdą usługę ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej, wykazaną ponad trzy wymagane, spełniającą n/w wymagania tj. świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie więcej jednak niż 10 punktów.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem dodatkowych usług musi wykazać się, ten sam Wykonawca, który wykonywał usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

15.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 4.1.a. w ilości niezbędnej do należytego wykonanie wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

15.2.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. systemem radiowym do monitorowania chronionych obiektów wraz z transmisją sygnału alarmowego wyemitowanego przez pracowników ochrony z chronionych obiektów do patroli interwencyjnych i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej z czasem reakcji patrolu – 15 minut w dzień i 8 minut w nocy.
16. Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych ) tj. do dnia 30.11.2020 r. do godziny 12:00
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 16.2 IWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Beneficjentem takich dokumentów musi być Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy Irysowej 19 , 02-660 Warszawa.
6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione, co najmniej na cały okres związania ofertą.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
10. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

Część IV
Zasady przygotowania oferty

17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu.
1. Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ,
b) załącznika nr 1 do oferty : oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) załącznika nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
d) wykazu usług, o których mowa w pkt. 15.2.1. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do oferty),
e) dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi potwierdzających, że wykazane przez wykonawcę w wykazie usług, na załączniku nr 3 do formularza oferty, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 4 do oferty, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
f)1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
f)2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
f)3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

g) oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do oferty),
h) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę,

i) oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4.7. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

j) dowodu wniesienia wadium, zgodnie z zapisem pkt. 16 Rozdział III IWZ.

2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszych IWZ muszą spełniać następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku złożenie oferty elektronicznie) lub własnoręczny podpis z pieczątką imienną ( w przypadku złożenia oferty w formie papierowej) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa;

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3. lit. b) muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3. lit. b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej;

e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę;

f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów IWZ;


g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia dokumentów w innej niż polska wersji językowej, należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do jego złożenia;

h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt. 17.1. IWZ;

i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty (w przypadku złożenia oferty w formie papierowej).

4. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia.
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca.

UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 17.4.1a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument.

b) informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu tj. aktualnej koncesji wydanej przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IWZ);
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ);
i) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w IWZ;
j) tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
k) informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia,
l) inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści IWZ;

Załączniki do oferty, o których mowa w pkt. f), g), h) l) k) IWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl.


UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń - w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)– określonych w pkt. 5 poniżej.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ).
4. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. i 15 IWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - zgodnie z wymogiem pkt.17.1.f) część IV IWZ.
Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej:
5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że inny podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.4. oświadczenia innego podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
5.5. oświadczenia innego podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.6. oświadczenia innego podmiotu o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
5.7. oświadczenia innego podmiotu o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podmiotem nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej (dotyczy oferty złożonej w postaci papierowej).
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty.

18. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a. niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 17.4.1a odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
16. Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych ) tj. do dnia 30.11.2020 r. do godziny 12:00
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 16.2 IWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Beneficjentem takich dokumentów musi być Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy Irysowej 19 , 02-660 Warszawa.
6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione, co najmniej na cały okres związania ofertą.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
10. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Stawka osoboroboczogodziny z VAT 90 %
doświadczenie wykonawcy 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 13:00, ZGN Mokotów ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |