m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 12:48:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)4438405
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksander Bienias
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal222
- telefon22 51 03 191 fax 51 03 248
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Opis zamówienia
2.1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wyszczególnionych w Opisie przedmiotu Zamówienia – zał nr 7 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży przed podpisaniem umowy zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1A do Oferty, które musi zawierać nazwę producenta, nazwę i nr katalogowy produktu, jednoznacznie określający jego parametry. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca do zestawienia przedłoży w formie papierowej potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a. Aktualne certyfikaty ISO 9001 producenta sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych;
b. Dokument potwierdzający, że podmiot wskazany przez Wykonawcę, który będzie świadczył usługi gwarancyjne posiada autoryzację serwisową producenta.
3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne opisane w pkt 1 d. i 1 e. Opisu Przedmiotu Zamówienia, pochodziły od producenta urządzenia drukującego ze względu na zawartą przez MSWiA umowę serwisową z podmiotem zewnętrznym, na mocy której wymagane jest dostarczanie do urządzeń OKI B432 oryginalnych tonerów i bębnów.
4. W przypadku złożenia oferty na sprzęt, który w trakcie trwania postępowania został wycofany przez producenta ze sprzedaży, Wykonawca wraz z oświadczeniem producenta złoży oświadczenie o przedstawieniu sprzętu równoważnego, o parametrach nie gorszych od pierwotnie zaoferowanego.
UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ w tym Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy (zał nr 7 do SIWZ).
2.4. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
2.5. Gwarancja jakości
Zamawiajacy wymaga gwarancji jakości na przedmiot zamówienia udzielonej na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Wydłużenie okresu gwarancji jakości na sprzęt wyszczególniony w pkt. 10.2. ppkt. 3 lit. B. SIWZ, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 10 SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)30.12.50.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.23.21.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;
3.1.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej lub technicznej:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
 jedno (1) zamówienie o wartości brutto minimum 60 000,00 zł, polegające na dostawie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.

UWAGA: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
3.2. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ
Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
UWAGA!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
a) Oferta - z podaniem ceny brutto oraz okresu gwarancji (kryterium oceny ofert). Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
 Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl Zamawiający dopuszcza
w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,
 Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia; oraz
w instrukcji platformy zakupowej https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).
 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca
w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
 Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
c) Formularz zgodności oferowanego sprzętu z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OFERTY. UWAGA! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
UWAGA! Formularz stanowi część oferty i jako taki nie podlega uzupełnieniu.
Formularz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
d) Formularz cenowy –porządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OFERTY.
UWAGA! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
UWAGA! Formularz cenowy stanowi część oferty i jako taki nie podlega uzupełnieniu.
Formularz cenowy musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
e) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO - według zał. nr 5 do SIWZ. Oświadczenie składa wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
f) Dokument wadium – nie dotyczy.
g) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika
z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ.
h) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
i) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, , na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane przez podmiot, który użycza zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia, na zasadach określonych w art.22a ust.4 ustawy.
UWAGA:
A. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
B. Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego).
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
3.4. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) wykaz dostaw wykonanych potwierdzających spełnianie warunku opisanego w pkt 3.1.1 lit. a) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dowodami o których mowa w pkt. 3.4. lit. a) SIWZ, są:
-referencje
-inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
-oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa wykazana w wykazie dostaw (pkt 3.1.1. lit. a) SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone
w pkt 3.1. ppkt.1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt.2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
UWAGA!
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w pkt. 3.4 lit a. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie zapisami wzóru umowy -załącznik nr 7 do SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 11:30, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |