m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 14:25:52
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Milej
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
- telefon(0-22) 658 19 03
- emailpmilej@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Machlewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22)6581903
- emailamachlewski@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem drzewostanu na terenach osiedlowych w obrębie ulic:
1) Grójecka – Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – Nowogrodzka – Raszyńska – Wawelska
2) Grójecka – Wawelska – Żwirki i Wigury – Banacha
3) Banacha – Pawińskiego – Racławicka – Grójecka
4) Al. Jerozolimskie – Grzymały – Kopińska – Grójecka
5) Grójecka – Kopińska – Grzymały – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 roku
6) Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Grójecka – Korotyńskiego – Urbanistów – Dickensa – Szczęśliwicka

Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia krzewów żywopłotu odmiany Ligustr, Berberys, Śnieguliczka.
Całkowita powierzchnia terenów osiedlowych ca 30 ha.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.21.14.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7
77.21.16.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 300 000 zł,
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, wykonywanych przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.
- dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonywania zamówienia tj.
a.) kierownikiem prac, który posiada wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze, leśne lub rolnicze, obejmujące wiadomości w zakresie zabezpieczania, uzupełnienia, rekonstrukcji lub konserwacji drzew albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni oraz odbył 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji drzewostanu
b.) minimum dwiema osobami (pilarzami) posiadającymi – odpowiednie zaświadczenia, świadectwa w zakresie pielęgnacji zieleni potwierdzające przygotowanie do wykonania zamówienia, odpowiednie uprawnienia BHP oraz co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni.
13. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) formularz ceny sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale VII ust.1 SIWZ),
4) poświadczenia wpłaty wadium z zaznaczeniem, której części dotyczy,
5) w sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z treścią ust. 4-5 Rozdziału V SIWZ).
14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie informacji podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego nie mniejszą niż 300 000 zł;
5) wykazu zrealizowanych zamówień, tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
16. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 0/1 (nie spełnia warunku/spełnia warunek).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów 20 %
czas reakcji przy usuwaniu wiatrołomów20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 10:30, ZGN Ochota, Warszawa ul. Białobrzeska 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |