m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-20 , 14:56:37
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-32-77
- faks(0-22) 510-32-38
- e-maila_szkiela@bialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal 220
- telefon(0-22) 510 36 28 wew. 227
- emailmbednarska@dbfo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Bednarska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal 220
- telefon(0-22) 510 36 28 wew. 227
- emailmbednarska@dbfo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal 220
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal 220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup paliwa gazowego obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) do następujących placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka:
1) Przedszkole nr 64 im. Przyjació ł Kubusia Puchatka
2) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek”
3) Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
4) Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek”
5) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 Małego Europejczyka
6) Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414
7) Przedszkole nr 428
8) Przedszkole nr 429
9) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430
10) Przedszkole nr 431
11) Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
12) Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jerzewskiego
13) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej
14) Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
15) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
16) Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
17) Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
18) Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjació ł Ziemi
19) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
20) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
21) Szkoła Podstawowa nr 356
22) Szkoła Podstawowa nr 361
23) Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego
24) Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
25) Szkoła Podstawowa nr 367
26) Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków
2. Zamawiający zastrzega, iż w przetargu wskazana została szacunkowa ilość paliwa gazowego (w kWh). Strony dopuszczają zmniejszenie lub zwiększenie wartości umowy w zależności od istniejących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania niniejszej umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
3. Zamawiający wykorzystuje paliwo gazowe do celów grzewczych, do kuchni i do sal przedmiotowych, na własne potrzeby.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)09.12.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz (dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
- aktualnie obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Dedykowany imiennie opiekun klienta40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-22, 10:15, https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |