m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 07:47:46
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
- adresKonwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 628 07 12
- faks(0-22) 635 62 92
- e-mailsekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Latecka
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 277 41 29
- emailklatecka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Szacha-Głuchowicz
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal133
- telefon(0-22) 277 41 42
- emailtszacha@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część nr 1 – zakup i dostawa serwerów. Część nr 2 – zakup i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, licencji, akcesoriów i podzespołów do serwera NAS oraz pozostałych akcesoriów IT. Część nr 3 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 4 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach programu „Kultura bliżej seniorów” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 5 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE dla rodzin objętych wsparciem CPS. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.12.2020 r. 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ („OPZ”).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.21.31.00-6
48.82.00.00-2
48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1zakup i dostawa serwerów0,00cena: 60%Okres gwarancji producenta na urządzenie : 20%Pamięć RAM: 10%Pojemność dysku twardego: 10%
2Zakup i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, licencji, akcesoriów i podzespołów do serwera NAS oraz pozostałych akcesoriów IT.0,00cena: 60%Okres gwarancji producenta na komputery przenośne i stacjonarne: 20%Pamięć RAM: 10%pojemność dysku SSD: 10%
3Zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.;0,00cena: 60%Okres gwarancji producenta na komputery przenośne: 20%Pamięć RAM: 10%pojemność dysku SSD: 10%
4Zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach programu „Kultura bliżej seniorów” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.0,00cena: 60%okres gwarancji producenta na komputery przenośne : 20%Pamięć RAM: 10%pojemność dysku SSD: 10%
5Zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE dla rodzin objętych wsparciem CPS.0,00cena: 60%Okres gwarancji producenta na komputery przenośne: 20%Pamięć RAM: 10%pojemność dysku SSD: 10%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 10:00, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |