m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 08:23:52
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewelina Nowicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326245
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwelina Nowicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326245
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania oraz kopertowania dokumentów wraz z najmem
urządzeń
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania i kopertowania
dokumentów wraz z najmem urządzeń (zwanych dalej „outsourcingiem”), w tym: eksploatacja środowiska
serwerowego, urządzeń drukujących, drukująco-kopiująco-skanujących na dostarczonych przez Wykonawcę
materiałach eksploatacyjnych; eksploatacja oprogramowania do rejestrowania, zliczania, bilingowania i
zarządzania urządzeniami, realizującego funkcjonalność druku podążającego, poufnego oraz OCR a także
kopertowanie na dostarczonym przez Wykonawcę urządzeniu kopertującym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.19.76.44-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.82.24.00-
48.00.00.00-

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium22000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2020/S 227-560102 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4
ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali lub wykonują – nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy – co najmniej
3 usługi obejmujące kompleksową obsługę środowiska produkcji dokumentów, czyli drukowanie, kopiowanie
i skanowanie dokumentów, na dostarczonych przez Wykonawcę urządzeniach (co najmniej 150 urządzeń w
każdej z tych usług) oraz materiałach eksploatacyjnych, świadczone dla minimum 600 użytkowników (w każdej
z tych usług).
2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml)
zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych
rozdziale I SIWZ;
2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one
z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdziałem I SIWZ;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy
Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również
wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z
pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
4) w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
4.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w
szczególności:
4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą;
4.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych
podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem
zapisów rozdziału I SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp,
będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
4. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy
Pzp, tj.:
1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1. wykazu usług wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.4 w odniesieniu
do tych podmiotów;
1.3. w przypadku zaoferowania urządzeń używanych z Grupy C i D, o których mowa w rozdziale II SIWZ, listę
oferowanych urządzeń używanych, z podaniem nazwy, modelu i oświadczenia Wykonawcy o dacie produkcji;
1.4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
— pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art.
133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w
miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-23
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-23 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-23, 10:00, Otwarcie ofert https://youtu.be/7YSSaCfFUrQ.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |