m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 09:17:56
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Saks
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22) 851 16 12
- emailpaulina.saks@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaulina Saks
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22) 851 16 12
- emailpaulina.saks@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa umundurowania wyjściowego

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania wyjściowego dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zgodnie z wykazem:
1) marynarka dwurzędowa oraz spodnie proste – 3 kpl.,
2) koszule białe z długim rękawem – 3 szt.,
3) obuwie do munduru wyjściowego – 5 par.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStraż Miejska m. st. Warszawy, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)18.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 18.33.20.00-5
18.80.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.


Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazania Zamawiającemu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednio oświadczenia zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VIII.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznaczaw czyim imieniu występuje.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Wszystkie oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII, należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt 4 SIWZ.


W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, o ile zostanie ona sporządzona z odpowiednim zastosowaniem się do zasad niniejszego rozdziału, a przede wszystkim zostanie podpisana przez osobę uprawnioną. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą w formie papierowej również muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy wraz z ofertą w formie papierowej złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
1) Ofertę w formie papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2) Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia, oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić nazwy, z określeniem siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.
4) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

Zamawiający: Straż Miejska m.st. Warszawy
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Oferta na: „Dostawę umundurowania wyjściowego”
nr sprawy SM-WZP-2131- 27/20
OFERTA PRZETARGOWA!
NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT!

(zapis ma znaczenie szczególnie przy przesłaniu oferty pocztą dla pracowników kancelarii Zamawiającego).

5) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: x
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/zapytania_email,31316,ef4fc148f9ea60330eb0df54b1349a2d.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 11:30, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 budynek A, wejście C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |