m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 09:43:00
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- e-mailsekretariat@zozbialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami”
Opis zamówienia
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(OPZ).
4.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami”.” dla SPZOZ Warszawa – Białołęka ul. Milenijna 4.
4.2. Wskazane w OPZ parametry mają charakter wymagań minimalnych, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenia spełniające te wymagania w stopniu większym niż minimalne, pod warunkiem zachowania zgodności z treścią SIWZ.
4.3. Urządzenia będą fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie używane, niepowystawowe. Urządzenia muszą spełnić wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii (jeżeli dotyczy) określone w obowiązującym w Polsce prawie, jak również muszą być dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Urządzenia będą posiadały wymagane deklaracje zgodności CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
4.4. Wykonawca nie może zaoferować urządzeń, które na dzień składania ofert, przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji.
4.5. Urządzenia będą dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4.6. Z urządzeniami dostarczone zostaną wszystkie niezbędne elementy zapewniające prawidłową funkcjonalność. Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję w języku polskim
4.7. Urządzenia (o ile dotyczy) zostaną zainstalowane we wskazanych pomieszczeniach, podłączone i sprawdzone.
4.8. Gwarancja będzie obejmować wszystkie komponenty dostarczonych Urządzeń.
4.9. Minimalny okres gwarancji zależy od rodzaju Urządzenia i musi wynosić nie mniej niż 24 miesięcy od daty odbioru.
4.10. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i tonerów do nich opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym
4.11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.12. CPV 30121100-4 kserokopiarka, CPV 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Milenijna 4
Główny przedmiot (CPV)30.12.11.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.12.51.10-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania15 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
10.1. Wykaz oświadczeń w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, którego formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
10.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

10.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw wykluczenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość gwarancji20 %
termin dostawy zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozbialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 10:00, w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 146
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |