m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 10:30:35
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500 62 34
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 500 62 34
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)90.51.13.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.00.00.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 1b pkt 1; pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), wchodzącego w skład oferty lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.1.2. Posiadają odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z 13.09.199r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 210).
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.
6.1.3. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie opróżniania koszy ulicznych , o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i prawidłowo ukończone.
6.1.4. Posiadają stosowny wpis do Działu VII rejestru BDO w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), posiadają sortownię odpadów lub aktualną umowę z sortownią na odbiór odpadów.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.
6.1.5.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie minimum 2 samochodami przystosowanymi do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości stałych Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę.
6.1.6. Wykonawca musi wykazać, że posiada własną sortownię odpadów lub posiada dostęp do sortowni odpadów .
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę.
6.1.7. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ lub dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
6.1.8. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 100 tysięcy złotych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie ksero dokumentu potwierdzającego wniesienie ubezpieczenia OC.
6.1.9. Posiadają zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonej w ofercie kserokopii zezwolenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin płatności faktury VAT40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.pl; https://zgnwawer.bip.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 10:30, siedziba ZGN, pok. nr 25
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2012-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |