m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 11:46:30
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
- adresJana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-81-03
- faks(0-22) 836-80-61
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Robert Czyżewski
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 836 81 03 wew. 127
- emailrczyzewski@zmw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRafał Sawicki
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal508
- telefon22 836 81 03 w. 136
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Montaż siatek stalowych na wieżyczkach, przyporach, ozdobnych gzymsach, tralkach wieżyczek – budynek Hali Gwardii w Warszawie, Pl. Żelaznej Bramy 1
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Montaż siatek stalowych na wieżyczkach, przyporach, ozdobnych gzymsach, tralkach wieżyczek znajdujących się w narożnikach dachu oraz wieżyczek szczytowych – wschodnie i zachodniej budynku handlowo-usługowego Hali Gwardii, zlokalizowanego w Warszawie,
w dzielnicy Śródmieście przy Pl. Żelaznej Bramy 1.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.31.00-7
45.26.21.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował lub realizuje należycie jako wykonawca lub podwykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składa ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie elewacji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości min. 100.000,00 zł brutto.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem nadzoru nad robotami budowlanymi, posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, z doświadczeniem przy co najmniej jednej robocie budowlanej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu wykonania zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-03, 11:00, ul. Jana Kazimierza 62
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |