m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 12:10:54
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy śródmieście m. st. Warszawy”
Opis zamówienia
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy śródmieście m. st. Warszawy”
Miejsce realizacji zamówieniaZGN Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)30.19.76.44-2
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień5000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 729995,79 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcą zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja elektroniczna oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, wartość postąpienia minimalnego.
2. Kody dostępu do platformy aukcyjnej
1)Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcą informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m. st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
2)O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną
w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
-posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
-być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
-posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
-posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% całkowitej podanej w ofercie.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1
DEFINICJE POJĘĆ
1. Użyte w umowie określenia oznaczają:
1) rzecz – artykuł biurowy wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
2) oferta – oferta złożona Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach zamówienia publicznego nr TZ-092/D/20 na sukcesywną dostawę artykułów biurowych
jednostek organizacyjnych Zamawiającego ZGN Śródmieście m.st.Warszawy.
3) osoby odpowiedzialne – osoby fizyczne wyznaczone przez każdą ze stron
do realizacji w jej imieniu postanowień niniejszej umowy w zakresie
nie zastrzeżonym dla innych osób lub podmiotów
4) jednostki organizacyjne Zamawiającego – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Administracje Domów Komunalnych nr 1÷6 wymienionych w wykazie adresowym stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zawierając niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz Zamawiającego sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, których opis oraz zamówiona ilość znajdują się w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i dostarczyć je Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się rzeczy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.
3. Integralną część umowy stanowią:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2) oferta Wykonawcy z dnia .......................... – stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
§ 3
SPOSÓB, MIEJSCE I TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy jednak
nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty umownej, metodą sukcesywnych dostaw częściowych elementów dostawy.
2. Dostawy częściowe realizowane będą na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego
3. Zamówienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazywane będzie Wykonawcy jedną z metod:
1) pocztą elektroniczną na adres: .....................................................................
2) faksem na nr: .............................................................................................
4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2, będzie sporządzane i podpisywane przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 6 umowy.
5. Dostawy częściowe będą realizowane pod adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego wskazanej w zamówieniu w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Za miejsce dostawy materiałów biurowych uznaje się siedziby jednostek organizacyjnych zamawiającego, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Dostawy częściowe będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego w dni powszednie.
8. W razie, gdy ostateczny termin dostawy częściowej określony w ust. 5 przypada na dzień lub część dnia wolną od pracy Zamawiającego – ulega on przesunięciu na najbliższą pierwszą godzinę pracy Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny termin oraz godzinę realizacji dostawy częściowej, niż ustalona zgodnie z ust. 5 . Uprawnionymi do dokonania wyżej wymienionej czynności są osoby, o których mowa w § 5 ust. 5 i 6 umowy.
10. Przy realizowaniu dostawy na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego pomoc tragarska ze strony pracowników Zamawiającego jest niedozwolona, a Wykonawca zapewni ilość osób wystarczającą do szybkiego i sprawnego rozładunku przedmiotu dostawy i ulokowania rzeczy w miejscu wskazanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
11. Bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy częściowej osoby upoważnione przez Strony podpisują protokół odbioru dostawy częściowej, zawierający wykaz dostarczonych elementów dostawy, który Wykonawca dołącza następnie do faktury.
12. Do chwili odebrania rzeczy ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy ponosi Wykonawca.
§ 4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają graniczne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto .............. zł. słownie złotych: …, w tym 23 % VAT ................. zł, cena netto … zł, obliczone na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym:
1) za 2021 rok w kwocie brutto .............. zł
2) za 2022 rok w kwocie brutto .............. zł
3) za 2023 rok w kwocie brutto .............. zł
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie przedmiotu umowy bądź wzrost kosztów spowodowany oddziaływaniem czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia.
3. Limit środków na dany rok obowiązuje po zatwierdzeniu planu finansowego ZGN.
W przypadku braku środków w planie finansowym ZGN na dany rok zlecenia na wykonanie prac nie będą udzielane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty granicznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 w razie wystąpienia okoliczności, których skutkiem będzie niewykorzystanie w całości. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
4. W przypadku realizacji przez podwykonawcę części lub całości danego etapu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w realizacji danego etapu dostaw oraz o wartości wykonanych przez niego dostaw, otrzymaniu za nie wynagrodzenia w całości i zrzeczeniu
się roszczeń wobec Zamawiającego za te roboty a także potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę zapłaty całej należności przysługującej podwykonawcy z ww. tytułu.
5. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako nabywcę/podatnika:
1) Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481
2) Odbiorca faktury i płatnik oraz adres do korespondencji:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy, 00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5.
6. Faktura prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 21 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze z uwzględnieniem ust. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Załącznikiem do faktury jest protokół (WZ) odbioru dostawy częściowej podpisany przez uprawnione osoby Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia do ZGN kompletu dokumentów (faktura + WZ).
9. W przypadku wniesienia reklamacji przez Zamawiającego termin płatności faktury dotyczącej reklamowanego towaru ulega wydłużeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji,
a w razie uwzględnienia reklamacji do czasu dostawy towaru wolnego od wad
i wystawienia faktury korygującej.
10. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury:
1) w kancelarii Pionu Finansowo-Księgowego ZGN ul. Mokotowska 67a, 00-530 Warszawa, tel. 22-627-75-04 (05)
lub
2) przekazania faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura
lub
3) przekazania faktur (duplikatów, korekt faktur) w formie elektronicznej. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Faktura i załączniki przesyłane są jako odrębne dokumenty w formie PDF. Adresem elektronicznym dedykowanym do otrzymywania dokumentów jest poniższy adres
e-mail: kancelaria.fk@zgn.waw.pl , zaś adresem elektronicznym, z którego są przesyłane dokumenty jest poniższy adresu email: ………………………………………….
Faktura w formie elektronicznej zastępuje formę papierową.
11. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W przypadku braku numeru faktury, Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury poprzez notę.
12. Przy realizacji zamówień w zakresie powierzonym podwykonawcy do faktur, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenia Podwykonawcy” (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji danego zamówienia, informacji o wartości wykonanych przez niego prac, o otrzymaniu za nie wynagrodzenia w całości i zrzeczeniu się roszczeń wobec Zamawiającego za te dostawy, a także potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę zapłaty całej należności przysługującej podwykonawcy z ww. tytułu.
13. W przypadku nie dołączenia oświadczeń wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu faktury będą zwracane Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
14. Faktury prawidłowo wystawione przez Wykonawcę płatne będą w ciągu 21 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy nr …………….podane w fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo załącza do faktury potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 7.
15. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa
w ust. 12-14, Zamawiający wstrzyma płatność faktury, a Wykonawcy nie przysługuje
z tego tytułu prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.
16.Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
17. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 16.
18.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 16 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
19.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 16 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
20.W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 16 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
21.Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 16 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 23
o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 16 pkt 2 i 3.
22. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy o dodatkowe 10 % kwoty określonej
w niniejszej umowie, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy pzp, poprzez podpisanie przez Strony Aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy.
23. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonane zamówienie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
24. Wykonawca oświadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 5
DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia ilości elementów dostawy większej lub mniejszej w poszczególnych pozycjach asortymentowych, niż ilość oszacowana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zakresu zamówienia do 40% ogólnej wartości zamówienia brutto. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
3. Elementami dostawy będą produkty fabrycznie nowe i pochodzące z bieżącej produkcji, nieużywane i oryginalne, najwyższej jakości, zgodne z ich opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy, w szczególności osobą przyjmującą zamówienia na dostawy częściowe, jest Pani ....................... tel.: .............................
5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego, w szczególności osobą składającą zamówienia na dostawy częściowe oraz ustalającymi terminy ich realizacji, jest Pan ............... tel.: ......................
6. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy nie powoduje zmiany treści niniejszej umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować
się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach lub ich niezgodności z ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany kwestionowanych artykułów na wolne od wad w 48 godz. (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (reklamacji) o wadliwym artykule (mailem lub faksem).
8.Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy oraz wydać wraz z rzeczą wszystkie elementy jej wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
9.W przypadku nieterminowego lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, a kosztami wykonawstwa zastępczego obciążyć Wykonawcę, niezależnie od naliczonych kar umownych.
§ 6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej, co stanowi kwotę .................... zł,słownie złotych: .................................................formie ..........................................................................................................
2.Całe zabezpieczenie wniesione w gotówce będzie lokowane na rachunku oprocentowanym i zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę dostawy i przyjęcia jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
4.Z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze.
§ 7.
PODWYKONAWCA
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części robót na zasadach określonych poniżej.
2.Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót Podwykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym złożonym w ramach postępowania, może nastąpić na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, która dla swej ważności wymaga zgody Zamawiającego na jej zawarcie, a także na dokonanie zmian w tej umowie.
3.Wyrażenie zgody przez Zamawiającego następuje w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy/zmiany umowny z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, to uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy/jej zmianę.
4.W przypadku braku zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania robót Podwykonawcy, obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy.
5.Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z zawartą między Stronami umową oraz z projektem akceptowanym przez Zamawiającego na zawarcie takiej umowy.
6.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy/zmiany umowy z Podwykonawcą odpis tej umowy lub oryginał egzemplarza przeznaczony dla Zamawiającego.
7.Strony uzgadniają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą
lub jej zmiany nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
8. Ewentualne zmiany niniejszej umowy wpływające odpowiednio na zmianę postanowień umowy zawartej z Podwykonawcą wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
9.Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę robót upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji robót. Odpowiednio do zaistniałych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest wówczas bezzwłocznie rozwiązać umowę zawartą z Podwykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je innemu Podwykonawcy,
z zachowaniem trybu określonego w ust. 2-7.
10.Strony ustalają, że:
1) Zamawiający będąc wraz z Wykonawcą dłużnikiem solidarnym wobec Podwykonawcy dostawy będzie uprawniony na co Wykonawca wyraża zgodę w umowie - do zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia w całości lub części, spłacając w takim zakresie dług Wykonawcy wobec Podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy;
2) Swoją wierzytelność o zwrot zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcy wynagrodzenia do wysokości dokonanej zapłaty, Zamawiający potrąci wówczas z wynagrodzenia Wykonawcy i bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę o dokonanej na rzecz Podwykonawcy zapłacie wynagrodzenia w całej kwocie lub jej części.
11.Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.
12. Podstawą do rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawcę, wskazanych w wystawionej fakturze VAT, będzie Protokół odbioru częściowego/końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń podpisany przez przedstawicieli Stron umowy oraz przez przedstawiciela Podwykonawcy.
§ 8KARY UMOWNE
1.Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokości:
1)5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikającegoz zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji,
2)5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikającego
z zamówienia częściowego w przypadku stwierdzenia wady ilościowej lub jakościowej w dostawie,
3)10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
4)10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w § 10 ust 1 i 2.
3.Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia.
4.Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia dostaw,
ani z innych zobowiązań umownych.
5.Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6.Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
7.O nałożeniu kary umownej informuje się Wykonawcę w formie pisemnej, wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY
1Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych rzeczy (rękojmia za wady).
2.Wada fizyczna rzeczy ma miejsce, gdy rzecz jest niezgodna z umową, a w szczególności gdy:
1)rzecz nie odpowiada podanemu w załączniku nr 1.1 opisowi
2)rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel lub przeznaczenie rzeczy,
3)rzecz została wydana Zamawiającemu w stanie niezupełnym,
4)rzecz nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju opartym na zapewnieniach Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela;
w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także do terminu, w jakim towar ma te właściwości zachować.
3.Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza rzecz do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.
4.W razie ujawnienia się wady rzeczy w terminie dwóch lat od jej odebrania przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo:
1)żądać dostarczenia takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oraz pokrycia innych związanych z tym kosztów poniesionych przez Zamawiającego, albo
2)żądać obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, przy czym obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, albo odstąpić od umowy.
5.Na życzenie i koszt Wykonawcy Zamawiający odeśle Wykonawcy rzecz wadliwą, a gdyby było to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, zezwoli na zapoznanie się Wykonawcy z wadą rzeczy w miejscu, w którym rzecz się znajduje i odbiór rzeczy przez Wykonawcę w powyższym miejscu.
6.Za wadę ilościową w dostawie uważa się dostarczenie rzeczy w innej ilości lub asortymencie, niż wskazano w zamówieniu.
7.W razie dostarczenia rzeczy w ilości mniejszej, niż zamówiono, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy; Zamawiający, poza domaganiem się zapłaty kary umownej wynikającej z § 8 umowy ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienie w odniesieniu do brakującej ilości rzeczy.
8.W razie dostarczenia rzeczy nie zamówionej albo rzeczy w ilości większej niż zamówiona, Zamawiający ma prawo zwrócić rzecz Wykonawcy na jego koszt; w tym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy.
9.Na rzecz dostarczoną Zamawiającemu może zostać udzielona gwarancja.
10.Udzilenie Zamawiającemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie odnoszących się do rzeczy; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy właściwość sprzedanej rzeczy nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.
11.Gwarancja na rzecz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
§ 10ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy:
1)wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy
2)dokonana zostanie zmiana planu finansowego nie przewidująca środków na realizację całości lub części umowy lub nie zostaną zatwierdzone środki w planie finansowym.
3)Wykonawca podejmuje działania mogące narazić Zamawiającego na powstanie szkody, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zajęty zostanie majątek Wykonawcy w wyniku prowadzenia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego na skutek czego wykonanie przedmiotu umowy zostanie przerwane, a także wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające bądź ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków umownych.
2. Ponadto zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1)wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy
2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie oświadczenia.
3.Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.
§ 11.DANE OSOBOWE
3.Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pl. Bankowy 3/5.
4.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dostępne są pod adresem: http://www.zgn.waw.pl/?s=75&p=2 oraz w siedzibie ZGN przy ulicy Szwoleżerów 5 w Warszawie.
§ 12POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2.Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego będą doręczane na adres ZGN Śródmieście, natomiast do Wykonawcy – na adres wskazany w ofercie.
3.Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie danych do korespondencji. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane do drugiej Strony uznaje się za doręczone.
4.W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
5.Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
7.Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8.Zamawiający oświadcza, że w związku z art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118) działa na zasadach dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.
9.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
10.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki do umowy – Wzór oświadczenia podwykonawcy
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą
się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia
i o wartości brutto min. 50.000,00 zł każde zamówienie.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek elementów dostawy zgodnie z wykazem zawarty w załączniku nr 1.2 do SIWZ. Próbki zostaną zwrócone Wykonawcom
po przeprowadzeniu postępowania. Wykonawca, z którym w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie podpisana umowa, zdeponuje próbki elementów dostawy
u Zamawiającego na czas trwania umowy.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy pzp.
5. UWAGA! Wykonawca, który ubiega się o zamówienie winien wykazać wykonanie
2 dostaw jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Sumowanie wykonanych dostaw przez dwa różne podmioty nie potwierdza ich wykonania przez jeden podmiot, tzn. nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone dostawy.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji (wzór stanowi załącznik nr 1):
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia
z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2),
3) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz
z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo
(w tym pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp) o ile upoważnienie do złożenia wniosku nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę.
4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 (każda), wykonanych lub wykonywanych w z okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4), z załączeniem dowodów określających czy te dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
b)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 50.000,00 zł.;
c)próbki elementów dostawy zgodnie z wykazem zawartym załączniku nr 1.2 do SIWZ.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2020-12-15 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2020-12-15 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |