m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 13:05:31
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup części elektronicznych do CCTV do pojazdów typu Metropolis 98B
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części elektronicznych do CCTV do pojazdów typu Metropolis 98B wg zestawienia wskazanego w pkt.2 Specyfikacji Technicznej.
3.2 Przedmiot Zamówienia podzielono na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno lub oba zadania, z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona na pełny zakres oferowanego Zadania.
3.3 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.
3.4 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na części równoważne (tj. części zamienne inne niż oryginalne, które zostały wykorzystane do pierwszego montażu na pojazdach)
3.5 W przypadku złożenia oferty na części równoważne:
a) Oferowane części równoważne charakteryzowały się będą takimi samymi parametrami co części oryginalne oraz będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej,
b) Wykonawca przedstawi wykonaną (we własnym zakresie i na swój koszt) analizę modyfikacji dotyczącej dostarczonych części równoważnych, a jeśli będzie taka konieczność również ocenę ryzyka, zgodnie z „Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka” https://op.europa.eu/pl i opracowaniem UTK dotyczącym modyfikacji pojazdów kolejowych pt. ,,Poradnik w sprawie zarządzania modyfikacjami pojazdów kolejowych” z dn. 4 stycznia 2019 r. Analiza modyfikacji dotyczy pojazdu zmodernizowanego zgodnie z definicją modernizacji zamieszczoną w ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Dz. U. 2005 nr 212 poz.1771. Wykonawca wprowadzający modyfikację jest zobowiązany do jej przeanalizowania i zaszeregowania w jedną z czterech kategorii zgodnie z ww. opracowaniem UTK oraz, jeśli zajdzie taka konieczność za pośrednictwem jednostki oceniającej oceni prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem, sporządzi odpowiedni raport. Jednostka oceniająca musi spełniać kryteria wskazane w Załączniku nr II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka” https://op.europa.eu/pl.
c) Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dostarczy pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procesu analizy ryzyka i jej oceny oraz wypełni dodatkowo załącznik nr 2 Specyfikacji Technicznej - „Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka”.
d) Wykonawca dostarczy oświadczenie wydane przez producenta pojazdu lub jednostkę notyfikowaną i uprawnioną przez UTK, że części te mogą być używane w eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. pojazdach, na które zostało wydane ”Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” Nr T/2015/0109 przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku, że są substytucyjne z oryginalnymi, o tych samych parametrach i wymaganiach.
e) Wykonawca przekaże dla zaoferowanych części równoważnych pełną dokumentację techniczną – ruchową, eksploatacyjną, wraz z WTWiO oraz prawo na ich wykorzystanie. Dokumentacja powinna zawierać: numery producenta, ich parametry, zasady recyklingu.
f) Wykonawca, który zaoferuje części równoważne wykona przed złożeniem oferty – na własny koszt – wszelkie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem części równoważnych do eksploatacji (np. konieczność wykonania eksploatacji nadzorowanej, uzyskania nowego świadectwa typu, zakupu do nich oprzyrządowania diagnostycznego i naprawczego do poziomu P5 włącznie, wykonania dodatkowych badań itp.).
g) Wykonawca, który zaoferuje części równoważne odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych części równoważnych
h) Informacje o oferowaniu części równoważnych Wykonawca zamieszcza w formularzu cenowym.
3.6 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP),
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1zadanie 11500,00
2Zadanie 20,00
Razem 1500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.2 Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) formularz cenowy:
a) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.1. SIWP, tj. w formie pisemnej
(w postaci papierowej) – ceny jednostkowe należy wskazać w załączniku do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2A do SIWP,
b) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego – ceny jednostkowe należy wskazać
w formularzu oferty na platformie zakupowej Zamawiającego
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP);
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.11 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
5) W przypadku złożenia oferty na części równoważne, zgodnie pkt 3.5 SIWP, na potwierdzenie, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa:
a) analizę modyfikacji dotyczącej dostarczonych części równoważnych, a jeśli będzie taka konieczność również ocenę ryzyka - zgodnie z wymaganiami pkt. 3.5 lit. b) SIWP;
b) pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procesu analizy ryzyka i jej oceny oraz wypełniony załącznik nr 2 Specyfikacji Technicznej - „Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka”;
c) Dokument określający dla oferowanych części równoważnych: numery producenta, ich parametry, dokumentację techniczno-ruchową, zasady recyklingu;
d) oświadczenie wydane przez producenta pojazdu lub jednostkę notyfikowaną i uprawnioną przez UTK, że części te mogą być używane w eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. pojazdach, zgodne z wymaganiami pkt. 3.5 lit. d) SIWP;
e) pełną dokumentację techniczną, eksploatacyjną wraz z WTWiO oraz prawo na ich wykorzystanie w celach oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego;
f) oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym), że Wykonawca wykonał przed złożeniem oferty – na własny koszt – wszelkie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem części równoważnych do eksploatacji (np. konieczność wykonania eksploatacji nadzorowanej, uzyskania nowego świadectwa typu, zakupu do nich oprzyrządowania diagnostycznego i naprawczego do poziomu P5 włącznie, wykonania dodatkowych badań itp.) oraz, że odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych części równoważnych.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt.4) SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.4 Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 5.2: ppkt.4) SIWP jest ogólnodostępny w formie elektronicznej i możliwy do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazany dokument.
5.5 Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt.4) SIWP znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie w jakim postępowaniu o udzielenie zamówienia został on złożony (należy podać Przedmiot Zamówienia oraz numer referencyjny).
Zamawiający w takim przypadku, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 5.1 SIWP, korzysta z posiadanego dokumentu, o ile jest on aktualny.
5.6 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
6) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP),
b) dokument, o którym mowa w pkt.5.2 ppkt.3) SIWP
i dołączając do wspólnej oferty.
5.7 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.8 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 12:30, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |