m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 13:48:08
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawa łóżek z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych
do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. w Warszawie" ZNAK SPRAWY: ZP/48/2020
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ilości 170 szt. łóżek medycznych sterowanych elektrycznie z materacem, 170 szt. szafek przyłóżkowych oraz 80 szt. materacy przeciwodleżynowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1.1 do SIWZ, warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)33.19.21.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.19.23.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną odrębną dostawę odpowiadającą zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia tj. dostawa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym o wartości nie mniejszej niż: 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Wykonawca załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Termin realizacji zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.scol.warszawa.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-14 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-14, 10:00, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4; 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |