m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 14:08:04
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Milej
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
- telefon(0-22) 658 19 03
- emailpmilej@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Machlewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22)6581903
- emailamachlewski@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tj. Targowiska Zieleniak, Targowiska Zastępczego oraz Targowiska Mołdawska.
1) Targowisko Zieleniak, zlokalizowane jest przy ul. Grójeckiej 97 (na działkach ewidencyjnych o numerach 60, 62/1 z obrębu 2-03-09). Usługa obejmuje: sprzątanie terenów zewnętrznych - 8169 m2 (Plac Targowy TZ wraz z terenami przyległymi), sprzątanie powierzchni wewnętrznych TZ – 3219,16 m2 (3 klatki schodowe, hol przy ochronie, parking podziemny oraz Hale Targowe/parter + piętro/). Usługa obejmuje sprzątanie ośmiu szt. ogólnodostępnych toalet.

2) Targowisko Zastępcze, zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Skorochód-Majewskiego 5,
(działki nr 31, 15/4 z obrębu 2-03-09). Powierzchnia Targowiska – 6581,00 m2, powierzchnia sprzątania targowiska – 4903,84 m2 i parkingu położonego przy ul. Pawińskiego na działce ewidencyjnej nr 10 z obrębu 2-03-09 o powierzchni - 1890 m2; usługa obejmuje sprzątanie sanitariatu

3) Targowisko Mołdawska, zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Racławickiej
i Mołdawskiej w Warszawie (działki nr 9/1, 9/2, 9/3, 32 z obrębu 2-03-22). Powierzchnia Targowiska – 2900 m2, powierzchnia sprzątania targowiska wraz z terenami przyległymi - 3080 m2; usługa obejmuje sprzątanie sanitariatu;
W zakresie usługi sprzątania sanitariatów Wykonawca dostarcza wszystkie materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania sanitariatów, tj. papier toaletowy, ręczniki, mydło w płynie, odświeżacz powietrza.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-16, data zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000 zł;
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia, polegające na sprzątaniu terenów zewnętrznych obiektów handlowych lub sprzątaniu obiektów handlowych, lub targowisk, lub placów, lub ulic, lub parków, lub terenów niezabudowanych przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości brutto (każda) nie mniejszej niż 50 000 zł oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.
13. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) formularz ceny sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale VII ust.1 SIWZ),
4) poświadczenia wpłaty wadium,
5) w sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z treścią ust. 4-5 Rozdziału V SIWZ).
14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie informacji podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
5) wykazu zrealizowanych zamówień, tj. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; powyższe dokumenty mają potwierdzać, iż Wykonawca wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, polegające na sprzątaniu terenów zewnętrznych obiektów handlowych lub sprzątaniu obiektów handlowych, lub targowisk, lub placów, lub ulic, lub parków, lub terenów niezabudowanych przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości brutto (każda) nie mniejszej niż 50 000 zł.
16. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 0/1 (nie spełnia warunku/spełnia
warunek).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji wykonawcy 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 10:30, ZGN Ochota, Warszawa ul. Białobrzeska 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |