m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 14:41:20
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Dąbrowska-Kociukiewicz
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal313
- telefon(22) 44 34 223
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części:
Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021,
Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy Adres pocztowy: Al. Krakowska 257Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-133Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Aneta Dębowska E-mail: wlochy.wzp@um.warszawa.pl Tel.: +48 224434330Faks: +48 224434333Adresy internetowe: Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.plI.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.plI.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnejI.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot


II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:


Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych ,chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- i Cz. II (Pełny tytuł niżej)
Numer referencyjny: PN 42/2020II.1.2)Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.1.3)Rodzaj zamówienia
UsługiII.1.4) Krótki opis:

Pełny tytuł postępowania wskazanego wyżej w pkt. II.1.1) (z powodu ograniczenia liczby znaków)
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części:
Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021,
Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
Dokumenty zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) dostępna będzie również na stronie internetowej zamawiającego: www.ud-wlochy.waw.pl
Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych.II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 011 805.57 PLNII.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich częściII.2) OpisII.2.1) Nazwa:


Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021,
Część nr: 1II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90914000 Usługi sprzątania parkingówII.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Dzielnica Włochy m.st. WarszawyII.2.4) Opis zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia
1). Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części:
Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021,
Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
2)Przedmiot zamówienia obejmuje (część I zamówienia):
1) zimowe mechaniczne utrzymanie ulic na terenie Dzielnicy Włochy,
2) zimowe ręczne oczyszczanie chodników, zatok parkingowych oraz przejść dla pieszych (ze skutkiem odśnieżenia, zlikwidowania śliskości i ew. usunięcia śniegu) na terenach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
Prace wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy prowadzone będą na terenach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych / przewidywanej ilości zabiegów, podanej w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 4 ust.1.umowy.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)-(część I)
1)Zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy -Wykonawca zobowiązany jest aby On lub podwykonawca w całym okresie realizacji Umowy zatrudniał, na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) osoby/osobę wykonujące czynności polegające na prowadzeniu prac związanych z zimowym mechanicznym utrzymaniem ulic oraz zimowym ręcznym oczyszczaniem chodników, zatok parkingowych oraz przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Włochy, określonych w kosztorysie ofertowym.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia w części I zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 208 333,34 netto. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do prac określonych w § 3 ust. 6 umowy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 625 000.01 PLNII.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/02/2021
Koniec: 14/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14) Informacje dodatkowe


Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp). - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów;II.2) OpisII.2.1) Nazwa:


Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
Część nr: 2II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90914000 Usługi sprzątania parkingówII.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Dzielnica Włochy m.st. WarszawyII.2.4) Opis zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia
1). Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części:
Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021,
Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
3) Przedmiot zamówienia obejmuje (część II):
1) Letniego mechanicznego oczyszczania (zamiatania wraz z wywożeniem zebranych nieczystości) jezdni, pasa przy krawężnikowego i bezpiecznika ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy,
2) Letniego ręcznego oczyszczania (zamiatania i usuwania przerostów trawy i chwastów oraz innych nieczystości wraz z wywozem) z terenów objętych umową.
Prace wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy prowadzone będą na terenach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym dot. letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych / przewidywanej ilości zabiegów, podanej w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 4 ust.1.umowy.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)-(część II)
1)Zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest aby On lub podwykonawca w całym okresie realizacji Umowy zatrudniał, na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) osoby/osób wykonujących czynności polegające na prowadzeniu prac związanych z letnim oczyszczaniem jezdni, chodników, zatok parkingowych i przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy określonych w kosztorysie ofertowym.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia w części II zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 128 935,19 zł netto. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do prac określonych w § 3 ust. 6 pkt. 1 umowy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 386 805.56 PLNII.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/04/2021
Koniec: 14/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nieII.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14) Informacje dodatkowe


Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp). - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów;

Sekcja IV: Procedura


IV.1) OpisIV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Wstępne ogłoszenia informacyjne: zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (przekazanie w dniu 13.03.2020 r., publikacja w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.03.2020r.) oraz zamieścił na stronie internetowej: www.ud-wlochy.waw.pl w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym "profilem nabywcy", ( w dniu 13.03.2020 r.).IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:


Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną dla każdej z części, jeżeli zostaną złożone wdanej części, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną na e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu uzupełniającym do oferty (dla cz.I lub cz.II)
Strona do aukcji: http://aukcje.um.warszawa.pl
(pozostałe inf. w SIWZ)IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2) Informacje administracyjneIV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 054-128480IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 12:00IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
PolskiIV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2021IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:


Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe:


W postępowaniu jest wymagane: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (szczegóły w SIWZ).
3) Wypełniając formularz JEDZ:
a) W zakresie części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) wykonawca składa oświadczenie, czy:
- wykonawca został skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 ustawy Pzp), tj. m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] – w tym zakresie wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze;
- wykonawca jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie (art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.) – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują;
- orzeczono wobec wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp); środek ten orzekany jest w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) podlegają unieważnieniu.
2. Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki tych zmian:
1) Osoby kierującej pracami (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) wskazanej w § 5 ust. 5 Umowy przypadek np. śmierci, rozwiązania stosunku pracy i inny.
2) rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty.
3) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację prac.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
[Zmiana Umowy]
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) podlegają unieważnieniu.
(CIĄG DALSZY W PUNKCIE VI.4.3) PONIŻEJ)VI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


2. Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki tych zmian:
1) Osoby kierującej pracami (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) wskazanej w (§ 5 ust. 5 Umowy przypadek np. śmierci, rozwiązania stosunku pracy i inny.
2) rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty;
3) podwykonawcy, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację prac.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
3.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2020
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.61.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.91.40.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 20210,00Początek: 16/02/2021 Koniec: 14/04/2021cena: 60%Termin przystąpienia do prac określonych w § 3 ust. 6 umowy : 40%
2Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021 0,00Początek: 14/04/2021 Koniec: 14/11/2021cena: 60%Termin przystąpienia do prac określonych w § 3 ust. 6 pkt. 1 umowy : 40%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

UWAGA: Numeracja przeniesiona z SIWZ:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ( część I i część II)
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków (część I)
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
a) min. 1 usługę polegającą na zimowym oczyszczaniu ulic oraz ciągów pieszo- jezdnych (mechanicznym i ręcznym) na łączną kwotę co najmniej 220 000,00 zł brutto.
LUB
b) min. 1 usługę polegającą na zimowym oczyszczaniu ulic (mechanicznym)na kwotę co najmniej 140 000,00 zł brutto.
ORAZ
c) min. 1 usługę polegającą na zimowym oczyszczaniu ciągów pieszo- jezdnych (ręcznym)na kwotę co 80 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) będzie oceniany: w przypadku wykazania usługi podanej wyżej w lit. a) – co najmniej jeden z wykonawców; a w przypadku wykazywania usług podanych wyżej w lit. b) oraz lit. c) - łącznie.
1)2. dysponuje sprawnymi:
a) pojazdami:
- pojazdami ciężarowymi o ładowności min. 3,5 t – minimum 2 szt. (jeden - do realizacji zadania na terenie jednej części Włoch (tj. Okęcie), drugi – na terenie drugiej części Włoch (tj. Stare i Nowe Włochy);
- pługami o szer. min.2,7 m- min. 2 szt;
- pługami przystosowanymi do odśnieżania wąskich ulic w tut. Dzielnicy- min. 2 szt;
- posypywarkami z możliwością regulacji szerokości i gęstości posypywania - min. 2 szt.
b) całodobowym stanowiskiem dyspozytorskim, wyposażonym w:
- system nawigacyjny GPS nadzorujący pracę kierowców;
- łączność telefoniczną z minimum jednym sprawnym telefonem stacjonarnym;
- sprawną linię faksową i telefonem komórkowym.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2. będzie oceniany łącznie.
(CIĄG DALSZY W PKT. III.1.2) PONIŻEJ)III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


3. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków ( część II)
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)1.w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
a) min. 1 usługę polegającą na letnim oczyszczaniu ulic oraz ciągów pieszo- jezdnych (mechanicznym i ręcznym) na łączną kwotę co najmniej 140 000,00 zł brutto.
LUB
b) min. 1 usługę polegającą na letnim oczyszczaniu ulic (mechanicznym)na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto.
ORAZ
c) min. 1 usługę polegającą na letnim oczyszczaniu ciągów pieszo- jezdnych ( ręcznym) na kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) będzie oceniany: w przypadku wykazania usługi podanej wyżej w lit. a) – co najmniej jeden z wykonawców; a w przypadku wykazywania usług podanych wyżej w lit. b) oraz lit. c) - łącznie.
1)2.dysponuje sprawnymi:
a) pojazdami:
-pojazdami ciężarowymi o ładowności min. 3,5 t – minimum 2 szt. (jeden - do realizacji zadania na terenie jednej części Włoch (tj. Okęcie), drugi – na terenie drugiej części Włoch (tj. Stare i Nowe Włochy);
- zamiatarkami z możliwością zwilżania ulic- min. 2 szt.;
- polewarką- min. 1 szt.
b) całodobowym stanowiskiem dyspozytorskim, wyposażonym w:
- system nawigacyjny GPS nadzorujący pracę kierowców;
- łączność telefoniczną z minimum jednym sprawnym telefonem stacjonarnym;
- sprawną linię faksową i telefonem komórkowym.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę oraz terminy i formy ich składania (cz. I i cz. II)
3)SKŁADANE (W POSTACI PLIKÓW)W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1USTAWY PZP ( cz. I i cz. II):
3)1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
3)1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ- dla cz. I, załącznik nr 5a do SIWZ- dla cz. II.
(CIĄG DALSZY NIŻEJ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód dotyczący usługi/usług wymaganej/wymaganych rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowodami, dotyczącymi usług składanymi zamawiającemu, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
- referencje;
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3)1.2 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ- dla cz. I, załącznik 6a- dla części II
3)2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
3)2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)2.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oparciu o zał. nr 7 do SIWZ- dla cz. I, zał. nr 7a do SIWZ- dla cz. II).
3)2.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w oparciu o zał. nr 7 do SIWZ- dla cz. I, zał. nr 7a do SIWZ- dla cz. II).
3)2.4. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 4 ppkt 3) nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
3)3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3)4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.),
(CIAG DALSZY W PKT. III.1.3) PONIŻEJ)III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe


Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


(tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich (cz. I i cz. II)
6.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych;
6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez inny podmiot lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inny podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


6.5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 4 ppkt 3) nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
7. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu (cz. I i cz. II)
Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
8. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne (cz. I i cz. II)
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej rozporządzeniem), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (wskazanej w SIWZ cz. III pkt. 4 ppkt 3) nr 3)2.1.– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
(CIĄG DALSZY W PKT. III.2.2) NIŻEJ)III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:


9. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (cz. I i cz. II)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
WARUNKI REALIZACJI UMOWY OKREŚLONE SĄ WE WZORZE UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 12:15, Siedziba zamawiającego, adres jw. pokój nr 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |