m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 15:40:32
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Bartosińska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 811 06 88 wew. 271
- emaile.bartosinska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa rękawiczek nitrylowych diagnostycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są rękawiczki nitrylowe diagnostyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w Załączniku nr 5 - Wzór umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZOL ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,
Główny przedmiot (CPV)33.14.14.20-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.scol.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 10:30, Zakład Opiekuńczo- Leczniczy ul. Szubińska 4 w Warszawie (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 4)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; realizacja projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO- LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19"
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |