m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 16:05:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
- adresA. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 839 89 81
- faks(0-22) 839 12 35
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.dbfozoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabela Łukasik
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, A. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22) 839 89 81
- emaililukasik@dbfo.internetdsl.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabela Łukasik
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, A. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22) 839 89 81
- emaililukasik@dbfo.internetdsl.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, A. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, A. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833), obejmująca – sprzedaż i dystrybucję ciepła dla potrzeb 21 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie 24 miesięcy wynosi 77290 GJ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw21 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego20 %
Termin płatności dla faktury VAT10 %
Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu.10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 11:00, w pokoju nr 8 w budynku przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |