m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-23 , 16:39:49
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Łabanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 532 62 00
- emailmlabanowska@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Łabanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 532 62 00
- emailmlabanowska@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych do tramwajów (3 części)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych do tramwajów (3 części) w tym:
część nr 1: dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych bocznych do tramwajów typu 116Na/1 i 105N2k/2000,
część nr 2: dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych bocznych do tramwajów typu 116Na/1,
cześć nr 3: dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych centralnych do tramwajów typu 116Na/1 i 105N2k/2000,
Przedmiot zamówienia wraz z terminami realizacji zamówienia w każdej części zamówienia, zostały określone szczegółowo w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, przy al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych bocznych do tramwajów typu 116Na/1 i 105N2k/20000,00
2dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych bocznych do tramwajów typu 116Na/10,00
3dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych centralnych do tramwajów typu 116Na/1 i 105N2k/20000,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SIWZ.
5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
5)którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6)z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7)w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8)którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9)których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10)których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11)w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12)którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13)którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14)którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2.Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.3.W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki – każdy z Wykonawców.
6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1A i 1B do formularza oferty;
6.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio;
6.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A), powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.6.Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 rozdziału I SIWZ.
6C. Pozostałe informacje:
6.7.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie;
6.8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7, z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
10.8Do oferty należy dołączyć
1)dokumenty wymagane postanowieniami ustępu 6 niniejszego rozdziału;
2)Zawiadomienie dotyczące udzielenia homologacji oszklenia bezpiecznego na mocy regulaminu nr 43 (EKG ONZ) - dot. części nr 1 i 2.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji zamówienia:
1)pierwsza (jednorazowa) dostawa w terminie nie dłuższym niż:
w części nr 1 i 2 - 15 tygodni od daty zawarcia umowy;
w części nr 3 - dostawa w terminie nie dłuższym niż 13 tygodni od daty dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 6 rozdziału II SIWZ;
2)dostawa w latach 2021 – 2022 w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego;
Zamawiający zastrzega, że wskazane terminy, liczba sztuk i rodzaj asortymentu dostaw w tabelach 4.1., 4.2., 4.3. rozdziału II SIWZ są podane orientacyjnie (ustalone na podstawie obecnie obowiązującego harmonogramu napraw tramwajów) i mogą ulec zmianie, przy czym termin ostatniej dostawy nie będzie późniejszy niż 28 października 2022 roku. Powyższe postanowienie nie zmienia całkowitej ilości i asortymentu przedmiotu umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-10
Cena: 80,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (bud. 2, pokój 105)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.tw.waw.pl oraz https://tw.ezamawiający.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-10, 11:00, na kanale: https://youtu.be/KTF3-B4l9Yc
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |