m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-24 , 10:38:18
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty budowlane instalacyjne polegające na konserwacji instalacji sanitarnych, naprawie i wymianie zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2021) do 31.12.2021 r.
Opis zamówienia
Roboty budowlane instalacyjne polegające na konserwacji instalacji sanitarnych, naprawie i wymianie zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2021) do 31.12.2021 r.
Część 1
1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pogotowia wodnokanalizacyjnego i cieplnego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany.
2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pogotowia wodnokanalizacyjnego oraz cieplnego w budynkach i lokalach użytkowych i na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany.
3. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie nieruchomości gruntowej.
Część 2
1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na przeglądach i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 13A i Wrzeciono 30.
2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na przeglądach i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w garażach przy ul. Conrada 3, Nocznickiego 13A.Część 3
1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów instalacji lokalnej kotłowni i stacji redukcyjnej gazu na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3 pawilon nr 9.
2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów kotłowni kontenerowej przy ulicy Palisadowej 5D w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.33.24.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.23.00-6
45.33.22.00-5
45.33.30.00-0
45.33.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)480300,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pogotowia wodnokanalizacyjnego i cieplnego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany. 2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pogotowia wodnokanalizacyjnego oraz cieplnego w budynkach i lokalach użytkowych i na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany. 3. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie nieruchomości gruntowej. 0,00
2Część 2 1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na przeglądach i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 13A i Wrzeciono 30. 2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na przeglądach i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w garażach przy ul. Conrada 3, Nocznickiego 13A.0,00
3Część 3 1. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów instalacji lokalnej kotłowni i stacji redukcyjnej gazu na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3 pawilon nr 9. 2. Roboty budowlane instalacyjne polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów kotłowni kontenerowej przy ulicy Palisadowej 5D w Warszawie 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej:
Część 1
7.2.1.1. (jedną) robotę budowlaną instalacyjną polegającą na naprawie i wymianie elementów instalacji sanitarnych wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych za kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł
7.2.1.2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami sanitarnymi posiadającej aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego tj.: do Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa RP

Wykonawca zatrudnia/zatrudni minimum 3 pracowników na umowę o pracę z przygotowaniem zawodowym w zakresie instalacji wod.-kan., ciepłej wody lub centralnego ogrzewania.
Część 2
7.2.1.3. (jedną) robotę budowlaną instalacyjną polegającą na przeglądach technicznych i usuwaniu usterek instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie na kwotę 50 000,00 zł. zł

Wykonawca zatrudnia/zatrudni minimum 1 pracownika na umowę o pracę posiadającego wykształcenie sanitarne, mechaniczne lub elektryczne

Część 3
7.2.1.4. (jedną) robotę budowlaną instalacyjną polegającą na naprawie, wymianie i konserwacji elementów kotłowni gazowych na gaz ziemny o mocy powyżej 3,5 MW łącznie ze stacją redukcyjną
7.2.1.5. (jedną) robotę budowlaną instalacyjną polegającą na naprawie, wymianie i konserwacji kotłowni gazowych na gaz płynny o mocy 150 kW
Wykonawca zatrudnia/zatrudni minimum 1 pracownika na umowę o pracę posiadającego wykształcenie sanitarne, mechaniczne lub elektryczne

7.3. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:
7.3.3. Na 1część – 200 000.00 zł
7.3.4 Na 2 część – 100 000,00 zł
7.3.5 Na 3 część – 100 000,00 zł
W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną Część warunek zostanie uznany za spełniony jeśli kwoty polisy ulegną zsumowaniu

11.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ (Wykaz robót).
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego robót były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.
11.4.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (Dotyczy Części 1) , na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej dwóch pracowników ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia (Dotyczy części 1, 2, 3) (Wykaz osób i Oświadczenie o zatrudnieniu).
11.4.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
Na 1 część – 200 000.00 zł
Na 2 część – 100 000,00 zł
Na 3 część – 100 000,00
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
w postaci stawki roboczogodziny brutto.60 %
doświadczenie osoby posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe do kierowania robotami sanitarnymi (min. 2 lata – maks. 10 lat i więcej)40 %
Czas przystąpienia do realizacji robót (min 1 dzień – maks. 3 dni)40 %
Czas przystąpienia do realizacji robót (min 1 dzień – maks. 3 dni)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgn-bielany.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-09, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 100
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |