m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-24 , 11:02:41
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Klakla
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 633-91-54 w.131
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji elektroenergetycznej na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Zamówienie dotyczy konserwacji, naprawy oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40 gm. Piaseczno.
2. Przedmiotem zamówienia są:
2.1. usługi w zakresie napraw i konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów – CPV 50.23.20.00-0,
2.2. usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń – CPV 50.53.20.00-3,
2.3. usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych - CPV 50.71.00.00-5.
3. Wymagany zakres zamówienia określa:
Zakres rzeczowy prac przy konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na cmentarzach komunalnych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Warunki realizacji zamówienia
Warunki realizacji zamówienia określa pkt 11 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Komunalny Pónocny, Cmentarz Wojskowy, Cmentarz Komunalny Południowy
Główny przedmiot (CPV)50.23.20.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.53.20.00-3
50.71.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
1.3. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 369 ze zmianami), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.4. Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto i trwającej co najmniej 6 miesięcy polegającej na:
- konserwacji dwóch stacji transformatorowych stacjonarnych o napięciu co najmniej 15kV każda,
- dwóch agregatów prądotwórczych o mocy co najmniej 100kW każdy,
 oświetlenia ulicznego składającego się z co najmniej 650 opraw,
instalacji elektrycznej w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 6.000,00 m2 i mocy zamówionej dla tych obiektów co najmniej 500 kW.
1.4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kontraktów o mniejszej wartości, z zachowaniem minimum 6 miesięcznego okresu świadczenia pod warunkiem, że są one wykonywane w tym samym czasie.
1.4.2. Dopuszczalne jest łączenie doświadczeń wynikających z realizacji umów o mniejszej wartości pod warunkiem zachowania:
a) minimalnego okresu świadczenia łączonych usług,
b) tego samego czasu świadczenia łączonych usług.
1.4.3. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
2.1. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
2.2. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.2 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.
2.3. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.3 Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.4. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży na wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni – oświadczenie „Doświadczenie zawodowe” zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz dowody, określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.4.1. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2.4.2. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów złożą dokumenty zgodnie z pkt. 22 SIWZ.
2.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 23 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Czas na przystąpienie do usuwania awarii10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2020-12-31
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 31 /sala konferencyjna/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |