m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-24 , 13:10:41
I Zamawiający
ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Budowlani"
- adresElekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-66-62
- faks(0-22) 836-66-62 w.301
- adres internetowyhttp://www.dpsbudowlani.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adriana Puławska
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
- telefon(0-22) 836-66-62
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Samulewska-Wąś
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal201A
- telefon(0-22) 8366662 w. 121
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie (dalej zwanym „DPS”) wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałt, w wysokości 35% stawki osobodnia żywienia,
za osoby nieobecne. Ilość nieobecnych osób będzie wynikała z różnicy stanu – 80 osób i stanu faktycznego osób przebywających na terenie DPS.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy - Załączniki nr 3, 3a oraz 3b.
5. Wykonawca po przejęciu części zakładu pracy Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy z mocy prawa nie będzie stroną w stosunkach pracy z pracownikiem konsorcjum firm CATERMED S.A. z siedzibą w Łodzi (91-204), ul. Traktorowa 126 lok. 201 i Jol-Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Portowa 16G. Szczegółowe warunki i informacje na temat przejmowanego pracownika stanowi Załącznik nr 2.
6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej wydzierżawianych pomieszczeń zespołu kuchennego DPS, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wizja lokalna może być przeprowadzona po wcześniejszym umówieniu się Wykonawców z Zamawiającym oraz z Wykonawcą aktualnie realizującym umowę.
7. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej dwie osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośredni udział w przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców DPS, na miejscu – w siedzibie Zamawiającego.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży lub udostępni do wglądu Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ppkt 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania (ogłoszenie wraz z załącznikami) dostępne są na stronie www.dpsbudowlani.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ zamówienia na usługi społeczne.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.32.20.00-3
55.32.00.00-9
55.40.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-02-01, data zakończenia: 2022-01-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oryginał aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia – załącznik nr 5 do ogłoszenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub posiadają środki finansowe na kwotę co najmniej 200 000,00 zł oraz ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600 000,00 zł.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji dokumenty potwierdzające (wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za każdy okres składowy w terminie wskazanym w polisie), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem minimum średnim w zakresie technologii żywności lub dietetyki i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w żywieniu osób w domach pomocy społecznej (domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, szpitalach, sanatoriach), która będzie odpowiedzialna za wykonanie usługi w zakresie merytorycznym i jakościowym,
b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (co najmniej od roku) co najmniej trzy oddzielne zamówienia o wielkości i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. świadczenie usług całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych o wartości rocznej co najmniej 300 000,00 zł każde.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oryginał aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia – załącznik nr 4 do ogłoszenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
- referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, z tym,
że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie będą budziły wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego pomiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228); oraz który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w ww. trybie.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Uwaga: Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

IV. Inne dokumenty

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia. Oświadczenie składane na zasadach określonych w ogłoszeniu.
2. Oświadczenie o doświadczeniu i kwalifikacjach osoby nadzorującej pracę zespołu kuchni w ramach kryterium 2 – Załącznik nr 8 do ogłoszenia.


Załączniki dostępne są na stronie www.dpsbudowlani.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ zamówienia na usługi społeczne.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby nadzorującej pracowników kuchni wyznaczonej do realizacji zamówienia 15 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dpsbudowlani.pl zakładka: zamówienia publiczne / zamówienia na usługi społeczne
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-04, 10:30, Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, sala TV (drugie piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |