m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-24 , 14:35:41
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresPotocka 1, 01-652 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-45-50
- faks(0-22) 832-45-55
- e-mailosirzoliborz@osir-zoliborz.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Jeżewski
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 8324550
- emaila.jezewski@osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Jeżewski
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 8324550
- emaila.jezewski@osir-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal108
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal108
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ oraz:
Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.92) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 20202 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 poz. 718).

INFORMACJE DODATKOWE:
1. ZAMÓWIENIA PODOBNE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP.

2. ZMIANY UMOWY
W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy PZP - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w następujących przypadkach:
§ 3 ust. 6 wzoru umowy:
„Strony dopuszczają możliwość zmiany cen i stawek opłat podanych w Formularzu oferty
w przypadku:
1)zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
1)zmiany Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), z uwzględnieniem upustów udzielonych Zamawiającemu określonych
w Formularzu oferty Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem że Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa URE.
Dokonanie powyższych zmian w zakresie, w jakim są one związane ze zmianą stawki podatku VAT lub zmianą Taryfy Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa URE, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.”

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.
UWAGA! ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZASTRZEGA SIĘ, ŻE W OTWARCIU OFERT MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 1 OSOBA REPREZENTUJĄCA KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW I OSOBA TA MUSI POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MIN. MASECZKA/PRZYŁBICA ORAZ RĘKAWICZKI).

4.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl.
2.W Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem
e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4.Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Komu przekazujemy Państwa dane?
1)Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2)Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
3)Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
8.Przysługujące Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2.
9.Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy, w zakresie
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 833).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w
zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10
24.11.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=107f1937-043e-4581-9976-f283ae2e14c8
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=107f1937-043e-4581-9976-f283ae2e14c8 6/13
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1) Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego
Formularza ofertowego - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; b) wypełnionego Formularza cenowego – wg
wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z
określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie
oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. f)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - o
ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w pkt V.4.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o
podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP
należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. V.4.1) lit. c) i d) SIWZ. 2) Dokumenty dotyczące przynależności do
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP –
wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3)
Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. V. 3 i 4 SIWZ, ze
szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4) Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez
dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy PZP) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być
załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b)
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wymagania te muszą
być spełnione przez każdego Wykonawcę (musi je spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5)
Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich
Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu
Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt
V.4.1). lit. c) i V.4.2) SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące
Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one
dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. V.4.5) ppkt 7 SIWZ, muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji20 %
Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na minimum ½ etatu 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osir-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 13:00, w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |