m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-24 , 14:36:18
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Szczepanik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9218
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich
Opis zamówienia
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich.
Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia.
Opis poszczególnych części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych:

Część I: dostawa 2 samochodów dostawczych o dmc 2,5 t.

Część II: dostawa samochodu osobowego z silnikiem benzynowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.11.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.13.61.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I: dostawa 2 samochodów dostawczych o dmc 2,5 t.0,00
2Część II: dostawa samochodu osobowego z silnikiem benzynowym0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne


1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu przygotowania ofert
2.1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
2.1.1. Do oferty należy załączyć wypełniony/e formularz/e cenowy/e - odpowiednio dla części zamówienia, na którą/e składana jest oferta.

2.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

2.3. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.3.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2.3.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2.3.3. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).
2.3.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.3.5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

2.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wymagane oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie w odniesieniu do wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.
Wykonawca jest uprawniony złożyć wraz z ofertą oświadczenie (w oryginale) o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli Wykonawca nie jest członkiem żadnej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z prawdą, po ustaleniu z należytą starannością, że nie zachodzą w jego przypadku powiązania tworzące grupę kapitałową, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ze świadomością, że składanie nieprawdziwych oświadczeń służących uzyskaniu zamówienia publicznego podlega odpowiedzialności karnej. W takim przypadku, Wykonawca może nie składać oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie i w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Zamawiający nie będzie również w takiej sytuacji wzywał Wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia tj.:

3.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.2. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 3.1., jeżeli:
3.2.1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647),
3.2.2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 3.1., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.3.1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.3., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3.4.1. stosuje się.

4. Zmiana Umowy
częśc 1:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany:
1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;
2) zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia przez m.st Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, ,
a) decyzji i wytycznych organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, które mają wpływ na sposób wykonania lub zakres przedmiotu umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ lub postanowieniach umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy,
c) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązanie techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów,
d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii (w tym m.in. wycofania ich z produkcji) przewidzianej w OPZ lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami,
- wystąpienie powyższych okoliczności, o których mowa w ppkt. a – d, umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę OPZ, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w przedmiocie umowy, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane zmiany:
i) nie zmieniają przeznaczenia przedmiotu umowy oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym
ii) są niezbędne do realizacji celu umowy, co strony umowy są w stanie wykazać, w szczególności przedstawiając odpowiednie dokumenty, w tym decyzje odpowiednich organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy;
3) sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację umowy,
b) zmiany OPZ w trakcie realizacji umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 powyżej,
c) zmiany terminu realizacji na podstawie pkt. 1 powyżej,
- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń umowy lub termin rozliczeń umowy;

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 5 % pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

część 2:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany:
1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;
2) zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia przez m.st Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, ,
a) decyzji i wytycznych organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, które mają wpływ na sposób wykonania lub zakres przedmiotu umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ lub postanowieniach umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy,
c) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązanie techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów,
d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii (w tym m.in. wycofania ich z produkcji) przewidzianej w OPZ lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami,
- wystąpienie powyższych okoliczności, o których mowa w ppkt. a – d, umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę OPZ, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w przedmiocie umowy, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane zmiany:
i) nie zmieniają przeznaczenia przedmiotu umowy oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym
ii) są niezbędne do realizacji celu umowy, co strony umowy są w stanie wykazać, w szczególności przedstawiając odpowiednie dokumenty, w tym decyzje odpowiednich organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy;
3) sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację umowy,
b) zmiany OPZ w trakcie realizacji umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 powyżej,
c) zmiany terminu realizacji na podstawie pkt. 1 powyżej,
- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń umowy lub termin rozliczeń umowy;

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 5 % pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
zużycie paliwa w cyklu mieszanym20 %
emisja dwutlenku węgla10 %
emisja tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (masa w mg/km)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-02, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |