m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-25 , 08:17:58
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Hubert Zalewski
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1508
- telefon(0-22) 565-7698
- emailhubert.zalewski@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSławomir Bogucki
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal501
- telefon(0-22)6566464
- emailslawomir.bogucki@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1506
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS dla obiektu Pałac Kultury i Nauki przy Placu Defilad w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA polegająca na integracji w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS systemów wykrywania pożaru, automatyki pożarowej, telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji napadu i włamania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)48.78.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.82.20.00-6

72.50.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
● nie podlegają wykluczeniu;
● spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
2)zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym terminie, co najmniej 2 umowy polegające na wykonaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem GEMOS, o wartości nie niższej niż 300 000 zł netto każda;
b)dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem wdrożeniowym liczącym minimum 2 osoby posiadające Certyfikat Serwis i Wdrożenia Systemu GEMOS.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Realizacja dodatkowych, ponad wymagane dwa, wdrożenia systemu GEMOS40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://pkin.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 13:00, PKIN, Pl. Defiad 1, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |