m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-25 , 10:22:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa wynajmu włókien światłowodowych
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu włókien światłowodowych w relacjach wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy poprzez pasywną infrastrukturę światłowodową.

2. Zamówienie jest podzielone na dwie części:

Część I
Przedmiotem zamówienia na realizację Części I jest świadczenie usługi wynajmu włókien światłowodowych w relacjach wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy, Lista relacji świadczenia Usługi dla Części I.

Część II
Przedmiotem zamówienia na realizację Części II jest świadczenie usługi wynajmu włókien światłowodowych w relacjach wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy, Lista relacji świadczenia Usługi dla Części II.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-153/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 25 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w pkt. 5. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
8. Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy Pzp.
9. Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.21.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I15000,00
2Część II15000,00
Razem 30000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
— dla części I i części II
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie uprawnienia, tj. posiadają zaświadczenie Prezesa UKE o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— dla części I i części II
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— dla część I i części II:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie świadczyli przez okres co najmniej 3 miesięcy lub świadczą od co najmniej 3 miesięcy, co najmniej 3 usługi wynajmu włókien (każda usługa musi mieć co najmniej 10 relacji światłowodowych).
W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest wykazanie, że każdy z nich (każdy z członków konsorcjum), w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie świadczył przez okres co najmniej 3 miesięcy lub świadczy od co najmniej 3 miesięcy, co najmniej 2 usługi wynajmu włókien (każda usługa musi mieć co najmniej 10 relacji światłowodowych).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy (z zał.) stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.3) Informacje dodatkowe
1. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity europejski dokument zamówienia;
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
c) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
e) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
f) w przypadku oświadczenia przez wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
h) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69358
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-30 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-30, 13:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |