m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-25 , 11:04:49
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mailsekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://https://zlobki.waw.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Arkadiusz Drewniak
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 27 75 296
- emailadrewniak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Bociarska
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokalII p.
- telefon(0-22)5652357
- emailabociarska@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawy środków czystości
do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
– w podziale na części
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)39.80.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV)
33.67.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Chemia ogólna15000,00
2Płyny do zmywarek2500,00
Razem 17500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium17500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
b) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (fakultatywne podstawy wykluczenia):
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1228);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 PLN dla części nr 1 lub na sumę gwarancyjną co najmniej 80.000,00 PLN dla części nr 2.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy, dwie dostawy – dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
1) związane z dostawą środków czystości (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 370.000,00 zł. z podatkiem VAT) – w przypadku składania oferty na część nr 1,
2) związane z dostawą środków czystości przy czym co najmniej jedno zamówienie polegało również na świadczeniu usług serwisowych lub konserwacyjnych systemów dozujących w zmywarkach gastronomicznych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 60.000,00 zł. z podatkiem VAT) – w przypadku składania oferty na część nr 2.
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać oddzielnie dla każdej z części na którą składana jest oferta (zamówienia wskazane w wykazach dostaw dla poszczególnych części zamówienia nie mogą się powtarzać). W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia dostawy przedmiotu zamówienia obejmowały różne grupy asortymentu – wówczas należy podać wartość zrealizowanych dostaw w ramach tego zamówienia oddzielnie dla każdej z grupy asortymentu – celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) dla każdej z części na którą składana jest oferta.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację udzielanego zamówienia.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

9.1.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 8 pkt 1 lit. a i b SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1 powyżej, Wykonawca składa w formie pisemnej – Zamawiający udostępnia wzór oświadczenia:
1) Załącznik nr 2a do SIWZ – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
2) Załącznik nr 2b do SIWZ – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
9.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 9.1.2.
9.1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 9.1.2.
9.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 9.1.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

9.2. Wykaz dokumentów lub oświadczeń innych, niż wymienione w pkt 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
9.2.1 Dowód wniesienia wadium – odpowiednio na część na którą składana jest oferta.
9.2.2 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
9.2.3 Wypełniona kalkulacja cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A lub 3B do SIWZ w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta.

9.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia:

9.3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
9.3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:
Nie dotyczy.
9.3.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
9.3.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
9.3.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) W przypadku składania oferty na części nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż:
a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2) W przypadku składania oferty na części nr 1 - Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych (dla poz. Nr Pozycje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 74, 75 , 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89 wymagają dołączenia karty charakterystyki produktu. Kalkulacji cenowej).
3) W przypadku składania oferty na części nr 1 - Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki (w przypadku braku wymaganej rejestracji).
4) W przypadku składania oferty na części nr 1 - Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 49, 50, 57, 58, 77, 87, 88 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania).
5) W przypadku składania oferty na części nr 2 - Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych zaoferowanych w Kalkulacji cenowej – dotyczy poz. nr 1 i 2 Kalkulacji cenowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zZamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż przyjmie za prawidłowe oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający wskazuje, iż przyjmie za prawidłowe oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, które potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W takim jednak przypadku jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

9.5. Dokumenty podmiotów trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zZamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 9.3.1.

9.6 Dokumenty podwykonawcy
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 9.3.1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

9.7. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców – dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
 reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,
 złożenie oferty wspólnie,
 prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.
2) na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w 9.3:
a) dokumenty określone w pkt 9.3.2.-9.3.5 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) dokumenty określone w pkt 9.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1a: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokument, o który, mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP (pkt 9.1.1), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (pkt 9.3) ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (pkt 9.3).
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
9.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9.13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 9.3.
9.14. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 poz.1282).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-01, 12:00, Warszawa, ul. Belgijska 4
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 66, 67 i 68 i punktów dziennego opiekuna będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA. 08.03.02-14-d928/20.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |