m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-25 , 16:01:27
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresSzymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-00-00
- faks(0-22) 619-34-37
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Bauer
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
- lokal10 B
- telefon(0-22) 511 24 14
- emailzpops@o2.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDariusz Bauer
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
- lokal10 B
- telefon(0-22) 511 24 14
- emailzpops@o2.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
- lokal10 B
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
- lokal10 B
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2021 roku
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydanie oraz dostarczenie (catering) gorących posiłków klientom OPS Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, przez 7 dni w tygodniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w godzinach 11.00-16.00 od poniedziałku do soboty oraz w godzinach 12.00-14.00 w niedzielę w każdym tygodniu.
3. Zamawiający dopuszcza by bar, jadłodajnia była zamknięta w dni świąteczne (dni ustawowo wolne od pracy np. Nowy Rok) pod warunkiem jednak, że Wykonawca z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi wcześniej klientów o terminie zamknięcia baru, jadłodajni, ewentualnie zamknięta na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego (w związku z epidemią COVID19.
4. Posiłki wydawane będą na podstawie KARTY WYDAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Karty te, wraz z wykazaniem ilości odebranych posiłków będą, co miesiąc stanowiły załącznik do faktury wystawianej przez Wykonawcę. Wykonawca przekazuje KARTY WYDAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW” do Zamawiającego za miesiąc, którego dotyczy faktura w terminie do 5 dnia następnego miesiąca
5. Jadłodajnia, bar powinien być położony na terenie Dzielnicy Pragi Północ zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
6. Szacunkowa liczba posiłków spożywanych w barze, jadłodajni w okresie od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku wyniesie 30 750,00 przyjmując 250 dni (tj. spożywać posiłki będzie około 123 osób).Wykonawca musi zapewnić możliwość wydania takiej liczby posiłków w przypadku sytuacji z ust.3.
7. Szacunkowa liczba posiłków dostarczanych do klienta OPS (catering) w okresie od
01-01-1roku do 31-12-2021 roku wyniesie 9 500,00 przyjmując 250 dni (tj. spożywać posiłki będzie około 38 osób), co jest niezależne od ust. 6.
8. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar w rejonie, którego dotyczy oferta oraz zagwarantować jednorazowe opakowania w razie konieczności wydania posiłków w związku z ust. 3.
9. Posiłki będą wydawane, co najmniej w godzinach: od 11.00 do minimum 16.00. z wyjątkiem niedziel.
10. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności
11. Sala, jadalna jednorazowo powinna pomieścić min. 30 osób - klientów OPS
12. W przypadku wybrania jego oferty Wykonawca:
1) zatrudni taką liczbę osób, która zapewni właściwą realizację przedmiotu zamówienia (minimum 4 osoby w tym: Technolog żywienia, Kucharz, Kierowca.).
2) zatrudni zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej dwie osoby do wykonywania czynności związanej realizacją przedmiotu zamówienia. Wyżej wskazane osoby muszą być zatrudnione od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników.
13. Zapewnienie klientom OPS spożywających posiłek do bezpłatnego dostępu do WC oraz umywalki.
14. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące.
15. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych.
16. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu lub pobiorą w opakowaniu jednorazowym, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu przez osobę przez nią umocowaną na piśmie do odbioru posiłku.
17. Wykonawca zapewni, co najmniej dwuosobową obsługę przy wydawaniu posiłków
18. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia (badania na nosicielstwo) dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym.
19. Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, idealną czystość oraz technologie przygotowywania i wydawania posiłków.
20. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki.
21. Zamawiający zastrzega, że ilość obiadów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach 10% w stosunku do wielkości podanych w ust 6 i 7, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
22. W przypadku, gdy ilość obiadów będzie większa niż określona w ust. 1, Zamawiający udzieli zamówienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i na zasadach tam opisanych. Kalkulacja cenowa i ilościowa będzie opierała się na takich samych zasadach jak w zamówieniu podstawowym.
23. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
24. Zapewnienie przygotowania około 5% posiłków dietetycznych w szczególności takie jak: lekkostrawne, cukrzycowe. Ich ilość jest zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez osoby uprawnione do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych lub innych nie mogą jeść potraw tradycyjnych
25. Zestaw obiadowy musi składać się z potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem, drugiego dania i napoju z zachowaniem następujących zasad:
1) raz w tygodniu musi być ryba,
2) raz w tygodniu musi być danie bezmięsne,
3) cztery razy w tygodniu muszą być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów,
4) raz w tygodniu może być danie półmięsne np. bigos.
26. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów urozmaiconych, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.
27. Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż:
1) zupa – min. 400 ml.,
2) pieczywo – min. 100 g.,
3) napój – min. 200 ml.,
4) ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 250 g.,
5) danie mięsne, ryba itp. – min. 100 g. bez kości, sosu i panierki,
6) surówka – min. 100 g.,
7) warzywa gotowane - min. 150 g.,
8) danie mięsno-warzywne, jarskie np. pierogi itp. – min. 250 g.,
28. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 tekst jednolity ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
29. Gramatura opisana w pkt. 24 - obejmuje gramaturę obowiązującą w chwili wydania posiłku (waga gotowego, wydanego obiadu, w tym jego poszczególnych składników).
30. Wykonawca zobowiązany jest do wydania obiadów przygotowywanych ze świeżych produktów, zakazane jest wykorzystywanie do przygotowywania obiadów całości lub części produktów składających się na obiad z dnia poprzedniego/z dni poprzednich.
31. Wykonawca zapewni termoizolacyjne zabezpieczające posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, zapewniające właściwą ochronę, temperaturę oraz jakość przewożonych potraw jednorazowe pojemniki (w ilości około 40 pojemników dziennie) w których to będzie wydawał posiłki na wynos dla osób objętych usługami opiekuńczymi jak dla osób do których Wykonawca będzie dostarczał (catering) posiłki.
32. Posiłki dla osób objętych usługami opiekuńczymi będą wydawane w ustalonych godzinach. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty uzgodni z zamawiającym godziny wydawania posiłków dla w/w osób.
33. Zamawiający żąda przedstawienia przykładowego jadłospisu na okres 7 dni kalendarzowych, zawierający gramaturę oraz kaloryczność posiłku – wg następującego schematu zawartego w załączniku nr 7 do SIWZ.
34. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne:
1) Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 12 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, winno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
2) Dopuszcza się zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 12 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
3) Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 nin. punku, jest zobowiązany zatrudnić osobę tak aby był spełniony warunek zawarty w ust. 12 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia. i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1) nin. ustępu.
4) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wskazane w ust. 12 pkt. 2 pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie, potwierdzić fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób, przedstawiając stosowne oświadczenie i zanonimizowane kopie umów o pracę. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
5) W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w ust. 12 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia miesięcznej kary umownej za niezatrudnioną osobę, w wysokości brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona, chyba że okoliczność, o której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należności wynikających z bieżących faktur.
6) Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 3), usprawiedliwiających niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób będzie spoczywał na Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Praga Połnoc
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.32.20.00-3
55.32.20.00-9
55.52.10.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Wykonawca przedstawi na żądanie zamawiającego:
ostatni ważny protokół kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej (zbiorowe żywienie) w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość, co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) liczoną brutto.
3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na opisie zadania tożsamego do przedmiotu zamówienia - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanej lub wykonywanej, co najmniej jednej usługi w jednym roku kalendarzowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za wartość wykonanej lub wykonywanej usługi o jako min. 300 000 zł. - Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 4 do SIWZ.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

b) Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału technicznego wykonawcy.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ze posiada:
1) lokal przeznaczony na jadłodajnie, stołówkę, w której może jednocześnie spożywać posiłki min. 30 osób - klientów OPS na terenie Dzielnicy Praga Północ w rejonie wyznaczonym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, wyposażony w telefon, komputer, Internet – Wykonawca złozy oświadczenie oraz przedstawi kopie umowy najmu lokalu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
2) zatrudni osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które zapewnią właściwą realizację świadczenia usług przygotowania, dostarczenia i wydania gorących posiłków dla podopiecznych OPS. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej 4 osobami personelu w tym minimum 3 osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: Technolog żywienia, Kucharz, Kierowca. - Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 4 do SIWZ.
3) wszystkie osoby zatrudnione do świadczenia usług będą posiadały aktualne badania na nosicielstwo – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust.1 pkt 15) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia - podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2 do SIWZ
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ
4) Wykaz wykonanych usług – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ,
5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ
6) Projekt umowy - parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 6 do SIWZ
7) Jadłospis – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ
8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
9) Oświadczenie wykonawcy iż posiada lokal przeznaczony na jadłodajnie, stołówkę, w której może jednocześnie spożywać posiłki min. 30 osób, klientów OPS na terenie Dzielnicy Praga Północ w rejonie wyznaczonym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, wyposażony w telefon, komputer, Internet.
10) Oświadczenie że, wszystkie osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadały aktualne badania na nosicielstwo,
11) Oświadczenie że, wszystkie osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadały aktualne badania na nosicielstwo,
Na zadanie zamawiającego wykonawca przedstawi:
12) Ostatni ważny protokół kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej (zbiorowe żywienie) w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków,
13) Umowa najmu lokalu (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp Nazwa kryterium Waga w %
1 Cena 95
2 Dietetyka posiłków - W kryterium tym zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który do przygotowywania posiłków dietetycznych korzysta z usług wykwalifikowanego dietetyka:
5 pkt, – jeśli wykonawca zatrudnia lub zatrudni dietetyka w formie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej. Wykonawca musi udokumentować spełnienie tego kryterium przestawiając zamawiającemu oświadczenie.
0 pkt – jeśli wykonawca do realizacji zadania nie zatrudni dietetyka 5

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
lp Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
1 Cena za jeden posiłek Liczba punktów = najniższa cena wszystkich ofert/cena oferty badanej x 100 pkt x 95% Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana wynosi 95

3 Dietetyka posiłków Liczba punktów = ilość przyznanych punków oferty badanej/najwyższa ilość punków x 100 x 5% Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana wynosi 5.

4 Suma wszystkich punktów Liczba punktów = ilość punktów za cenę jednego posiłku + ilość punktów za dietetykę posiłków Maksymalna ilość punktów, jaka może być przyznana wynosi 100. Ostateczny wynik, który będzie brany pod uwagę w kryterium cena + dietetyka posiłków.
X. Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 04-12-2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, Pokój nr 10 B lub pokój nr 2. (sekretariat).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04-12-2020 roku, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy,
ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, Pokój nr 10B

XI. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Dietetyka posiłków 5 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-12-04, 12:15, Siedziba zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |