m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 08:08:53
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Emil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmil Wiszniewski
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)8511612
- emailemil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib
Straży Miejskiej m.st. Warszawy w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Kobielskiej 5, ul. Jana Młota 3, ul. Sołtyka 8/10
(dwa budynki) i ul. Szegedyńskiej 13a w Warszawie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii cieplnej lub obrotu ciepłem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 833).

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli, każdy z wykonawców wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej lub obrotu ciepłem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2) nie podlegają wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. to jest:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Oświadczenia Wykonawcy – zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej według kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, będzie musiał złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej lub obrotu ciepłem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli powyższe dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa
je wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazania Zamawiającemu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) Dokumenty, o których mowa pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale Wykonawca składa odpowiednio.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie
w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza
w czyim imieniu występuje.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu
są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

Inne dokumenty wymagane w postępowaniu.

Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII, należy załączyć:
1. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),
2. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt. 5.
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Dokumentację potwierdzającą zadeklarowany w Formularzu oferty udział odnawialnych źródeł energii w wytworzeniu energii cieplnej (według danych za rok 2019). Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, raportów, certyfikatów niezależnego podmiotu, potwierdzających udział odnawialnych źródeł energii w wytworzeniu energii cieplnej. W sytuacji braku możliwości złożenia dokumentu wydanego przez niezależny podmiot, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia własnego z uzasadnieniem niemożliwości przedłożenia dokumentu wystawionego przez odpowiednie instytucje zewnętrzne.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena55 %
Udział odnawialnych źródeł energii w wytworzeniu dostarczonej energii cieplnej20 %
Czas usunięcia awarii skutkujących przerwami w dostarczaniu ciepła do Zamawiającego 10 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://strazmiejska-waw.logintrade.net
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-03 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-03, 09:15, Platforma Przetargowa znajdująca się pod adresem: http://strazmiejska-waw.logintrade.net
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |