m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-26 , 08:34:18
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Choma
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal13
- telefon(0-22) 277 05 62
- emaile.choma@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Cywiński
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal30
- telefon(0-22) 277 05 51
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2021 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2021 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
7.1. Przedmiot zamówienia określają:
7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
7.1.2. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ,
7.1.3. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,
7.1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.21-4
45.23.32.90-8
45.23.32.91-5
45.23.32.92-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazał wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 10 (dziesięciu) zamówień na utrzymywanie lub wprowadzenie nowej organizacji ruchu (czasowej lub docelowej) na drodze pozamiejskiej, drodze miejskiej (ulicy), parkingu lub drodze osiedlowej o wartości minimum 100 tysięcy złotych każde, w tym minimum 2 (dwóch) na drogach (ulicach) publicznych na terenie miast.
Wykonane lub wykonywane roboty należy wykazać wg załączonego wzoru, który
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
b) dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Minimalne wymagania sprzętowe to:
- minimum trzy malowarki do wykonywania drobnych elementów oznakowania poziomego ze sterowaniem ręcznym wyposażone w system grawitacyjnego lub pneumatycznego wykonywania odblasku oraz o parametrach technicznych pozwalających na malowanie pasa o szerokości min. 0,5 m przy jednokrotnym najeździe (podać typ/markę),
- minimum dwa samochody ciężarowe lub ciężarowo-osobowe o masie całkowitej
do 3,5 t (podać typ/markę),
- minimum jedna zagęszczarka do gruntu ze stopą i napędem mechanicznym (podać typ/markę).
c) dysponuje odpowiednimi środkami łączności zapewniającymi natychmiastowe przekazywanie zleceń przez Zamawiającego i stałą łączność kierownictwa firmy wykonawcy z brygadami wykonującymi roboty w terenie wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi środkami łączności.
Minimalne wymagania to trzy telefony zgłoszeniowe obsługiwane całodobowo oraz skrzynka mailowa, wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ww. zasobami wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
d) dysponuje minimum 1 osobą posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, pełniącymi funkcję kierownika oraz podanie informacji o podstawie
do dysponowania tymi osobami, wg załączonego wzoru, który stanowi załącznik
nr 8 do SIWZ.

9.2.2. wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
- osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum ww. okresie 1 400 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion czterysta tysięcy 00/100), według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,

oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
10.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
b) kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu.
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.
10.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego
w załączniku nr 12 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.

10.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2.:
a) wykaz robót (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (zgodnego w treści z zał. nr 5
do SIWZ);
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
b) wykaz sprzętu niezbędny do wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tym sprzętem - (zgodnego w treści z zał. nr 6 do SIWZ);
c) wykaz środków łączności niezbędny do wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami - (zgodnego w treści z zał. nr 7 do SIWZ);
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – (zgodnego w treści ze wzorem zał. nr 8 do SIWZ);
e) sprawozdanie finansowe w części (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;
f) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedkłada zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów).

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

W odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga!
Zamawiający może:
- wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt 10.5. SIWZ,
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.3.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość udzielonej rękojmi liczona w miesiącach 20 %
czas wykonania naprawy zlecenia określonego jako awaryjne 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-10
Cena: 15,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Miejsce dokonania opłaty: B.H. w Warszawie S.A. 6910301580000000550890054
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-10, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |